Trafikksikkerhet i skolen generelt

 • Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.
 • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel,
  i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
 • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

 •  Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

 • Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
 •  Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel
  gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Anerkjennelsen vi fikk ved å bli godkjent som Trafikksikker skole har vært med på å bevisstgjøre skolens ledelse om betydningen av helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

 • Skriftlig dokumentasjon på at bydelen har oppfordret skolene til å sette seg inn i
  kriteriene for en Trafikksikker skole.

Dokumentasjon sendes til koordinator for Trafikksikker bydel.