1. Trafikken som system

Du kan gjøre mye selv for å redusere egen risiko i trafikken.

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne

 • foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen mellom erfaring og ulykkesrisiko
 • følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig atferd er

Kartlegging av fysiske forhold

 •  Finn et kart over skolens nærområde. Marker hvor elevene bor og hvilke veier de går, sykler eller kjører til skolen. Bruk grønn farge de stedene på skoleveien som oppleves trygg og rød farge på områder som kan være trafikkfarlige.
 • Gå ut og registrer forhold ved veien som: skilt, fartsgrenser, trafikkmengde, tilrettelegging for fotgjengere og syklister, veibredde og veiskulder, sikt og sikthindringer, veikryss, inn- og utkjøringer og lysforhold. Notér og ta bilder.
 • Sjekk om kart og fargekoder må endres etter uteobservasjonene.
 • Velg ut et av de farlige stedene og undersøk om det foreligger planer for utbedring av forholdene. Lag et forslag til utbedring.
 • Hvilke trafikantgrupper har størst utfordringer på de veiene dere har observert? Fotgjengere, syklister, mopedister, bilister, buss, barn, eldre?

Trafikken som system

Alle må inneha grunnleggende kunnskap om trafikkregler for å kunne forstå hvordan man skal opptre og kommunisere i trafikken. Se gjerne filmene som en innledning.

 • Velg ut en overgang, et kryss eller en rundkjøring. Lag en skisse over krysset hvor veier, veioppmerking og skilt tegnes inn. Observér kjøremønsteret og samspillet mellom fotgjengere og syklister, mellom syklister og mellom syklister og bilister. Registrer hvordan konfliktsituasjoner oppstår og hvordan de løses. Knytt dette til aktuelle trafikkregler. Hvilke regler følges og hvilke blir brutt?
 • Ta en tur i nærmiljøet til fots eller på sykkel og legg merke til samspillet i trafikken. Observer hvordan andre oppfører seg og kommuniserer. Se etter hvem som tar hensyn og beskriv hva de gjør. Er det blikkontakt mellom sjåfør og fotjenger som krysser veien, brukes blinklys, rekker syklistene ut hånden når de svinger, reduseres farten når man nærmer seg kryss?
 • Refleksjon: Har dere sett det samme og vurdert situasjonene på samme måte? I hvor stor grad er de fysiske forholdene på veien avgjørende for risikovurdering i trafikken? Hvilke trafikkregler har dere observert? Hvilke eksempler på samhandling så dere?

Egen risikovurdering

 • Se filmene. Hvorfor er menn mer ulykkesutsatt enn andre? Hvilke risikosituasjoner utsetter du deg for?
 • Se statistikk om ungdom og trafikkulykker. Hvorfor er ungdom mer ulykkesutsatt enn andre? Hvilken sammenheng er det mellom risikoforståelse og erfaring?

Diskutér påstandene:

 • Ungdom blir lett presset av andre til å droppe sykkelhjelmen.
 • Voksne har dårligere trafikkvaner enn ungdom.
 • Ungdom blir sikrere bilførere som voksne dersom de kjører moped først.
 • Det er ikke så farlig å følge trafikkreglene bare jeg ser meg for.

Videogalleri