2. Øvelse gjør mester

Jo mer du øver på noe du ikke mestrer, jo flinkere vil du bli – nesten uansett hvilken ferdighet det er!

Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålene i læreplanen:

 

  • følge trafikkregler og demonstrere hva hensynsfull, oppmerksom og forsiktig adferd er
  • gi praktiske eksempler på, og reflektere over hvordan sansing og reaksjoner kommunikasjon og samhandling påvirker trafikkavvikling og trafikksikkerhet
  • diskutere hvordan oppmerksomhet og rusmidler kan påvirke sanser og reaksjoner i trafikken
  • gi flere gode eksempler på at øvelse gjør mester

Videogalleri

Oppgaver med sykkel

For å bli en god syklist, må vi mestre sykkelen teknisk. Og for å bli god til noe, må det øves. Bruk oppgavene som er for barnetrinnet her: Ferdighetsløype i skolegården. La elevene gjøre hver oppgave flere ganger, og gjenta gjerne denne øvelsen over flere uker. På denne måten innarbeider vi gode vaner og solide ferdigheter på sykkel.

Når alle i gruppen føler seg trygge i samtlige øvelser, kan dere sette opp en ferdighetsløype etter denne oppskriften: Sykkelark.

Legg inn noen oppgaver underveis, for eksempel plakater med enkle regnestykker, setninger som skal oversettes til engelsk eller bilder elevene skal huske til senere. På denne måten trener de oppmerksomheten samtidig som sykkeltekniske ferdigheter innarbeides.

Hvor lange intervaller bør elevene starte med? Hvordan kan Vegtrafikklovens §3 komme til nytte her? Kommuniserer elvene når de sykler runden? På hvilken måte?

Når gruppen er inne kan det diskuteres om opplevelsene de hadde ute med sykkel, kan overføres til bilistrollen. Hva er likhetene? Hva er forskjellene?

Oppgaver inne

Dersom skolen har lange korridorer kan disse benyttes som «veinett». I motsatt fall kan dette tegnes/markeres opp med maskeringstape på gulvet i en gymsal eller noe slikt. (Eller ute, dersom det er i den snøfrie årstiden.)

La elevene få starte fra ulike steder i løypa. Ikke ha for mange elever i «veinettet» på en gang, men la dem starte i grupper. Ha en fløyte eller en bjelle som startsignal. Legg så et eller annet elevene skal få fatt i på et gitt sted i løypa. (Noe godt eller en gjenstand.) Det er om å gjøre å få tak i denne tingen først. De får ikke starte før signalet går. Det blir antagelig kaos, fordi «veinettet» er uten regler og skilt. Be elevene diskutere hva som gikk galt. Deretter kan de tegne skilt og bestemme hva slags regler som må gjelde. Gjenta øvelsen og denne gangen skal elevene følge normale regler.

Hva ble annerledes? Gikk det bedre? Hvordan ser myndighetspyramiden ut, og hvorfor må det være slik?

Oppgaver ute

Ta med gruppen til et trafikkert kryss, dersom slikt finnes i nærheten av skolen. Dersom ikke, finn en film på nettet med uoversiktlig trafikk.

Oppgaven består i å observere trafikantene. De skal notere seg episoder med lite hensynsfull kjøring, og det motsatte. De skal se etter oppmerksomme trafikanter og uoppmerksomme. Både forgjengere, syklister og bilister. De skal se om de finner hensynsfulle trafikanter – og det motsatte. De skal også legge merke til samhandling mellom trafikantgrupper og om de kan finne eksempler på kommunikasjon mellom trafikanter.

Når dere kommer inn kan elevene få komme med sine observasjoner, og diskutere seg imellom. Hvorfor oppfatter vi forskjellige situasjoner når vi ser det samme? Hvilken betydning kan dette få i trafikken?

Gruppeoppgave

Elevene deles i grupper på fire eller fem. Hver gruppe skal lage aktivitet som de andre skal øve på. For eksempel kan dette være å stå på ett ben i tretti sekunder, for deretter å øke tiden gradvis. Hensikten er at de skal forstå at vi kan bli bedre i forskjellige ting, bare vi øver jevnt på det. Alle gruppene skal få prøvd ut sine opplegg. Dette må naturligvis gjentas over flere skoletimer, slik at øvelsen skjer over tid.

 

Jo mer du øver på noe du ikke mestrer, jo flinkere vil du bli – nesten uansett hvilken ferdighet det er!