Kriterier som må oppfylles

Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
 • Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæring i barnehagen

 • Barna får opplevelser og erfaringer om trafikkregler for fotgjengere.
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken.
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks

Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
 • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

Kriteriene for Trafikksikker barnehage har vært nyttig for oss for å sjekke ut kvaliteten på vårt trafikksikkerhetsarbeid. – Anne Gundersen, Styrer i Furunabben barnehage, Våler kommune (Landets første Trafikksikre barnehage)

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

 • Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt
 • Årsplan hvor trafikksikkerhetsarbeidet er integrert
 • Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport
 • Oversikt som viser at trafikksikkerhet er et tema på foreldremøter

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.