Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Godkjenningen er kostnadsfri og baserer seg kun på de lover og forskrifter kommunen har plikt til å arbeide systematisk med. For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

–Dette er noe av det viktigste vi holder på med, for vi har ikke ett liv å miste. Det vi investerer i trafikksikkerhet, får vi igjen i mangfold. Jeg anbefaler og oppfordrer derfor andre kommuner som ikke allerede er i gang til å starte dette arbeidet.

Kontaktpersoner

Harald Heieraas
Harald Heieraas Seniorrådgiver
Unni Knutli
Unni Knutli Seniorrådgiver
Anders Havdal
Anders Havdal Rådgiver