Kirsebærblomster foran en trikk i bakgrunnen.

Trafikksikker bydel –kriterier og veileder

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir bydelen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage -og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. 

Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Bydelene i Oslo har ikke forvaltningsansvaret for vei og skole, men plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i andre sektorer som de har ansvar for og som tilsynsmyndighet for skolene.. 

For å lykkes må alle bydelens avdelinger involveres i arbeidet og den enkelte avdelingsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i bydelens politiske og administrative ledelse.

 

Kriterier for uike deler av bydelen

Veileder for en trafikksikker bydel

Trafikksikkerhetsplan
for Oslo

Gode eksempler

Gjennom arbeidet med Trafikksikker bydel har vi samlet noen gode eksempler fra de respektive avdelinger. Dette er ingen fasit, men kan være til inspirasjon når bydelen skal utarbeide sine egne rutiner.

Gå til eksemplene