Nasjonale mål - regionalt ansvar

Hva skjer i 2020 når 18 fylker skal bli til 11? Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen?

De nye fylkene får økt ansvar og målene er svært ambisiøse. Vi er helt avhengige av deres bidrag for å nå de nasjonale trafikksikkerhets-målene fram mot 2030.

Noen av spørsmålene vi ønsker å belyse på årets konferanse

  • Hva blir de nye fylkenes ulike roller og ansvar innen trafikksikkerhetsarbeidet og hvordan vil fylkene fylle disse?
  • Hvordan bør trafikksikkerhetsarbeidet i de nye fylkene organiseres og hvordan kan vi videreføre den nasjonale samarbeidsmodellen?
  • Hva skjer når lovpålagte oppgaver flyttes fra SAMS vegadministrasjon til fylkeskommunene? Og hva har det å si for trafikksikkerhetsarbeidet?
  • Hvilke trafikksikkerhetsutfordringer finnes på kommunale og fylkeskommunale veier?
  • Hvilke tiltak kan bidra til å redusere antall hardt skadde og drepte?
  • Hvilken kompetanse bør ligge i fylkene og hvilke kompetansemiljøer blir igjen i SVV?