Nasjonale mål - regionalt ansvar

Hva skjer i 2020 når 18 fylker skal bli til 11? Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen?

Norge er best i verden på trafikksikkerhet og vi har satt oss ambisiøse mål frem mot 2022 og 2030. Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen? Et av de viktigste samfunnsoppdragene i fylkeskommunene vil være trafikksikkerhet og nullvisjonen. Skal vi nå målene er vi helt avhengige av at kommunene og fylkeskommunene gjør sitt for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Noen av spørsmålene vi ønsker å belyse på årets konferanse

  • Hva blir de nye fylkenes ulike roller og ansvar innen trafikksikkerhetsarbeidet og hvordan vil fylkene fylle disse?
  • Hvordan bør trafikksikkerhetsarbeidet i de nye fylkene organiseres og hvordan kan vi videreføre den nasjonale samarbeidsmodellen?
  • Hva skjer når lovpålagte oppgaver flyttes fra sams vegadministrasjon til fylkeskommunene? Og hva har det å si for trafikksikkerhetsarbeidet?
  • Hvilke trafikksikkerhetsutfordringer finnes på kommunale og fylkeskommunale veier?
  • Hvilke tiltak kan bidra til å redusere antall hardt skadde og drepte?
  • Hvilken kompetanse bør ligge i fylkene og hvilke kompetansemiljøer blir igjen i SVV?

Last ned programmet i .pdf her