Informasjon om Valgfaget trafikk

Trafikk er et av valgfagene i ungdomsskolen. Trafikalt grunnkurs kan være en integrert del av valgfaget trafikk.

Spørsmål og svar

Hvem kan undervise i valgfaget trafikk?

Alle lærere med interesse for trafikk kan undervise i valgfaget trafikk. Dersom en skole  tilbyr trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfaget trafikk, må læreren som underviser i faget ha gjennomgått studiet «Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk» ved Nord Universitet i Stjørdal.

Det er videre viktig at skoler følger trafikkopplæringsforskriften §8-5 om trafikalt grunnkurs.

Kan skoler som tilbyr valgfaget trafikk undervise i tema 1.7, trafikant i mørket, som en del av valgfaget?
Nei. Dette er beskrevet i Trafikkopplæringsforskriftens § 8-5.  
Det er Statens Vegvesen som godkjenner trafikale grunnkurs i TSK-registeret, og hvis det blir oppdaget feil, har de myndigheten til å gå inn og slette feilregistreringer tilbake i tid.
Hvordan kan vi søke om dispensasjon for skoleåret 2021/22?

Kan skolene søke om dispensasjon for utstedelse av øvelseskjøringsbeviset skoleåret 2021/22? 

 

Forskriftendringen kom midt i skoleåret 2020/2021, og skoler som ønsket det kunne forrige skoleår søke om dispensasjon slik at øvelseskjøringsbeviset kunne utstedes før skoleåret var avsluttet, og etter at hele det trafikale grunnkurset var gjennomført. Skolene utarbeidet selv søknad og begrunnet årsaken, og rektor signerte og sendte inn søknad. 

 

Nå er forskriftsendringen godt kjent i skolene, og det åpnes derfor ikke opp for dispensasjonssøknader. 

 

Begrunnelsen for dette er at det i henhold til alminnelig forvaltningsmessige prinsipper og praksis, kun skal gjøres unntak fra lov- og forskriftsbestemmelser om særlige tungtveiende grunner tilsier det. I dette ligger det at disse særlige grunnene må være særskilte for søker. Prinsippet om likebehandling er et forvaltningsrettslig prinsipp som står sentralt i Statens vegvesen sin saksbehandling. Derfor skal det generelt svært mye til for at det kan gjøres unntak fra kravene i trafikkopplæringsforskriften. Skulle rektor likevel mene at skolen har særlig tungtveiende grunner, kan søknad sendes til: 

 

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer eller til Firmapost@vegvesen.no 

Hvor registrerer vi at elevene tar trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfaget?

I trafikkopplæringsforskriften paragraf 5-13 Trafikkopplæring i det offentlig skoleverk står det følgende:

Offentlig skole som tilbyr trafikkopplæring må før opplæringen starter gi skriftlig underretning til regionvegkontoret med opplysninger om organisasjonsnummer, skolens adresse, undervisningsansvarlig (rektor) og hva slags trafikkopplæring skolen tilbyr. Skolen må også opplyse om hvilket undervisningspersonell som benyttes i øvingskjøringen og den obligatoriske opplæringen og hvilken kompetanse disse har.

Underretningen registreres i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret).

Ved endringer i, eller opphør av, opplæringstilbud, undervisningsansvarlig, undervisningspersonell eller andre forhold som har betydning for trafikkopplæringen, skal skriftlig melding straks sendes til regionvegkontoret.

Det er Statens Vegvesen som godkjenner trafikale grunnkurs i TSK-registeret, og hvis det blir oppdaget feil, har de myndigheten til å gå inn og slette feilregistreringer tilbake i tid.

Hvem kan hjelpe oss med gjennomføring av førstehjelpsdelen?

Trygg Trafikk har noe undervisningsmateriell knyttet til førstemann på skadestedet. Innholdet om førstehjelp ligger tilgjengelig i det digitale læreverket. Vi jobber nå med utvikling av mer innhold til førstehjelp som skal legges inn i det digitale læreverket.

LHL har laget et undervisningsopplegg om førstehjelp for 5. til 10. trinn. Det er gratis og ligger her

Du kan også kontakte Røde Kors lokalt for et mulig førstehjelpskurs, eller for lån av utstyr til undervisningen. Kanskje har andre i din kommune førstehjelpskurs og kan komme på skolen for å lære det bort?

Det finnes også førstehjelpskurs som lærerne kan ta, eller førstehjelpsdukker som skolene kan kjøpe inn som undervisningsmateriell. Mange av dukkene kommer med instruksjonsbøker og opplæringsfilmer.

Hvordan utsteder vi kursbevis for øvelseskjøring, for elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfaget?

Registrering av elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget, gjøres i portalen til Vegvesen som heter TEA.   

For mer tekniske spørsmål om innlogging til TEA må dere ta kontakt med Statens vegvesen på brukerstotte@vegvesen.no 

Finnes det lærebøker til valgfaget trafikk?

Trygg Trafikk har laget et digitalt læreverk til Valgfaget trafikk, som ble lansert høsten 2020. Det digitale læreverket er i tråd med de nye læreplanene og inneholder mange gode tekster og oppgaver.

Vi anbefaler å bruke Underveis aktivt i undervisningen.

Kan bevis for øvelseskjøring utstedes før skoleårets slutt?

Det trafikale grunnkurset vil først være godkjent når valgfaget er fullført.  

Fraværsregelen sier at elevene må være til stede 80% av undervisningen før bevis for øvelseskjøring kan utstedes. Må vi vente til skoleårets slutt med å utstede bevis nå?

Det trafikale grunnkurset vil først være godkjent etter at valgfaget er fullført. Eleven skal da ha vært til stede 80% av tiden. Det er opp til skolene å organisere valgfaget slik de ønsker, men kursbevis kan først utstedes etter at de 57 timene er gjennomført.  

Kan førstehjelpsundervisning gjennomføres når det er restriksjoner på grunn av smittevernhensyn?

Det er kommunelegen i din hjemkommune som må ta stilling til og svare på dette. Se Udir for nærmere informasjon om smittevern her 

3.6 Andre midlertidige forskriftsbestemmelser (udir.no) 

Trygg Trafikk anbefaler at emnet gjennomføres i perioder hvor det ikke er strenge restriksjoner i skolens område. 

Hvordan skal vi tilrettelegge for undervisning av trafikalt grunnkurs i Valgfaget trafikk?

Trygg trafikk anbefaler at trafikalt grunnkurs gjennomsyrer all undervisning i valgfaget trafikk. Både kompetansemålene i Kunnskapsløftet og de fra Læreplan for trafikalt grunnkurs må ligge til grunn for planlegging av valgfaget. Lærer som underviser i valgfaget (når det tilbys trafikalt grunnkurs) må ha fullført videreutdanning.  Slike kurs tilbys jevnlig hos Nord Universitet.   

Udir skriver følgende om valgfaget:  

«Det er tre kjerneelementer i planen, og det nye emnet i valgfaget er folkehelse og miljø. Dette åpner for flere muligheter i faget, både med tanke på fysisk aktivitet, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.  

Den nye læreplanen er mindre bundet til konkrete formuleringer i trafikalt grunnkurs. Grunnen er at prosessen rundt dagens læreplan var nært knyttet til at valgfaget skulle dekke sentrale emner i trafikalt grunnkurs (TG). Nå er det formelle etablert og kjent og læreplanen har mer overordnede kompetansemål».  

Hva er nytt i trafikk? (udir.no) 

Kan trafikalt grunnkurs kjøres som en egen bolk?

Trafikalt grunnkurs kan bare tilbys som en integrert del av valgfaget trafikk. For at trafikalt grunnkurs skal bli godkjent som en del av valgfaget må både kravene i trafikkopplæringsforskriftenog læreplanen for valgfaget følges.    

Hvordan valgfaget organiseres, er opp til den enkelte skole.   

Har offentlig skoleverk lov til å holde frittstående trafikale grunnkurs, som ikke er en del av valgfaget trafikk?

Nei. Intensjonen med forskriftsendringen var å fjerne muligheten til å gjennomførefrittståendetrafikalt grunnkurs i skolen.   

Dette blir regulert av trafikkopplæringsforskriftens § 8-5. 

Hvor mange elever kan vi undervise i trafikalt grunnkurs som en integrert del av Valgfaget trafikk?

Så lenge elevene får tilbud om trafikalt grunnkurs gjennomført som en del av valgfaget trafikk, er det anledning til å ha maksimalt 18 elever i gruppen.

Trafikkopplæringsforskriften 8-5, pkt c. 

Vi har allerede lovet elevene våre at de skal få gratis trafikalt grunnkurs ved skolen. Første pulje har allerede fullført. Kan vi tilby kurset til resten av elevene nå, selv om forskriftsendringen gjelder fra 1.11.2020?

Nei. Ingen rene trafikale grunnkurs kan tilbys i offentlig skoleverk etter 1.11.2020. Disse elevene må fullføre trafikalt grunnkurs ved en godkjent trafikkskole. 

Hvordan bør faget organiseres for at elevene skal få mest mulig læring?

Trygg Trafikk anbefaler at skolene tilbyr valgfaget over minst to år. Elever som får trafikkopplæring over tid, vil tilegne seg viktig kompetanse som forbereder dem til å møte trafikale utfordringer på en god og trygg måte.   

Skoler som ønsker det, kan også tilby trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget.         

Trygg Trafikk vil komme tilbake med forslag til hvordan skolene kan organisere valgfaget. 

Vi er redd for at elevene vil søke seg over til andre valgfag dersom de må vente helt til skoleårets slutt med å starte med øvelseskjøring. Har dere forslag til løsning på dette?

Ved å tilby valgfaget trafikk på niende trinn vil dere oppnå at elevene får bevis for øvelseskjøring i god tid før de fyller 16 år.   

Skolene har frihet til å velge hvordan de vil organisere valgfagene, så hvorfor ikke velge en modell med valgfaget trafikk over flere år slik det er vanlig med andre valgfag?  

Vår skole har bare en godkjent lærer som kan gjennomføre trafikale grunnkurs, men vi har fire grupper med valgfaget. Hvordan løser vi dette problemet hvis vi ikke kan kjøre trafikalt grunnkurs som bolker?

Det ideelle er om skolen kan etterutdanne flere lærere. I flere fylker er det mulig å søke om stønad til kursavgiften ved Nord Universitet.   

Kan mopedopplæring være en del av valgfaget trafikk?

Ja, men det forutsetter at:

  • skolen har en lærer som har gjennomført kurset Moped – spesialutdanning for lærere ved Nord universitet
  • skolen har egen motorsykkel og egne mopeder til elevene
  • elevene har gjennomført trafikalt grunnkurs før mopedopplæringen starter
  • mopedopplæringen ikke går på bekostningen av kompetansemålene i valgfaget trafikk
  • opplæringen gjennomføres i tråd med læreplan for mopedopplæring.

Trygg Trafikk anbefaler at moped holdes utenfor valgfagstimene. Et av formålene til valgfaget er å utvikle ansvarlige og selvstendige trafikanter uavhengig av om elevene i fremtiden ønsker å ta førerkort eller ikke

Kan båtførerprøven være en del av valgfaget trafikk?

Nei. Formålet med faget er knyttet til veitrafikk og skal ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer som fotgjengere, syklister og passasjerer.

Dokumenter

Veileder - bokmål
Veileder er tverrfaglig og basert på den gamle læreplanen.
Veileder - nynorsk
Veileder er tverrfaglig og basert på den gamle læreplanen.