Valgfaget trafikk

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Bruk det digitale læreverket i undervisningen.

Logg inn på læreverket

Klikk her for innlogging til det digitale læreverket.

Gå til hvordan bruke FEIDE, for å laste ned databehandleravtalen.

Hjelp til innlogging- video

Klikk her for å se en video om hvordan du kan logge inn med FEIDE og bruke det digitale læreverket i Valgfaget trafikk.

Hvordan bruke FEIDE

Til IKT-ansvarlig i kommunen: Vedlagt avtale er basert på FEIDEs forslag til databehandleravtale. Dette gjør du for å få tilgang til læreverket:

  • Fyll inn organisasjonsnummer
  • Fyll inn navn på ansvarlig person og kommunenavn
  • Signer og returner avtalen til nettskolen@tryggtrafikk.no

Vi signerer og sender tilbake.

Last ned Databehandleravtale for Nettskolen.tryggtrafikk.no

Skolens ansvar

Skolen skal legge til rette for bred variasjon i metoder og ta i bruk forskjellige læringsarenaer. I valgfaget trafikk er det naturlig at skolen samarbeider med etater og organisasjoner som er opptatt av samferdsel og trafikksikkerhet. Deler av opplæringen må skje ute i trafikken, og den må legge til rette for praktisk trening med klare regler og under forsvarlige forhold. Valgfaget trafikk skal ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer som trafikanter, både som fotgjengere, syklister og passasjerer. Elevene kan vise sin kompetanse gjennom demonstrasjoner, diskusjoner og presentasjoner.

Trafikalt grunnkurs integrert i Valgfaget trafikk

Trafikalt grunnkurs kan bare tilbys som en integrert del av valgfaget trafikk. Det trafikale grunnkurset vil først være godkjent etter at valgfaget er fullført. Skolene har ikke lenger mulighet til å tilby 17-timerskurset separat.

Valgfaget har fått ny læreplan. Trafikalt grunnkurs kan inngå i dette faget for elever i 9. eller 10. trinn, dersom læreren har kvalifiseringskurset og gruppestørrelsen er maks 18 elever. For at trafikalt grunnkurs skal bli godkjent som en del av valgfaget må både kravene i trafikkopplæringsforskriften og læreplanen for valgfaget følges.

Udir skriver følgende om valgfaget 

«Det er tre kjerneelementer i planen, og det nye emnet i valgfaget er folkehelse og miljø. Dette åpner for flere muligheter i faget, både med tanke på fysisk aktivitet, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.  

Den nye læreplanen er mindre bundet til konkrete formuleringer i trafikalt grunnkurs. Grunnen er at prosessen rundt dagens læreplan var nært knyttet til at valgfaget skulle dekke sentrale emner i trafikalt grunnkurs (TG). Nå er det formelle etablert og kjent og læreplanen har mer overordnede kompetansemål».   

Hvordan valgfaget organiseres, er opp til den enkelte skole.

Spørsmål knyttet til trafikkopplæringsforskriften rettes SVV og til Udir vedrørende opplæringsloven.

Krav for å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs

For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs, må skolen oppfylle følgende krav:

Eleven må: 

  • være til stede under hele førstehjelpsopplæringen og totalt minst 80 prosent av valgfagets 57 timer
  • være elev på 9. eller 10. trinn
  • ta mørkekjøringsdelen ved en trafikkskole, slik det er beskrevet i Trafikkopplæringsforskriftens § 8-5.

Læreren må: 

  • være godkjent trafikklærer, eller lærer med førerkort klasse B og godkjent spesialutdanning av Vegdirektoratet.
  • undervisningen må gjennomføres med maksimalt 18 elever.

Les mer her!

Eksempler på temaplan - forslag til oppgaver i faget gjennom skoleåret

Denne temaplanen viser eksempler på temaer som sammen kan ramme inn læreplanen i valgfaget trafikk. Planen er ment som en hjelp til skolene i å systematisere arbeidet med faget gjennom skoleåret. Temaplanen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Læreplanen i faget er førende for innholdet. Planen gir veiledende forslag til blant annet organisering, tverrfaglige koblinger og arbeid med vurdering i faget.

Planen bør diskuteres på tvers av kollegiet da ulike fag kan inngå i samarbeid med valgfaget trafikk. Vi håper at planen kan vise at trafikkopplæring har en bred relevans i skolen og inspirere til å trekke valgfaget trafikk inn i andre fag.

Til hvert tema er det også lagt inn mål fra læreplanen i trafikalt grunnkurs. På denne måten inkluderes dette i arbeidet med læreplanen for valgfaget.

Bruk valgfaget trafikk til å bygge gode relasjoner til elevene

Å bygge verdier gjennom relasjoner

Utgangspunktet for trygg trafikkopplæring er ganske enkelt – menneskets ukrenkelige og unike verdi! Det er grunnen til at definisjonen av trafikkfaglig opplæring og kompetanse blant annet tar utgangspunkt i menneskerettighetene, og i verdiene som kommer frem i overordnet del. Det betyr at skade på materiell, kostnader og andre problemstillinger knyttet til trafikk er underordnet og uvesentlig satt opp mot menneskets eksistens og verdi – noe som skal overstyre alle andre vurderinger.

Vi tar likevel mange valg i trafikken som ikke er forenlig med menneskets ukrenkelige verdi. Det kan være å kjøre ruspåvirket, kjøre for fort, uoppmerksom, bruk av mobiltelefon og flere ting av ulik alvorlighetsgrad.

Valgfagene er et pusterom

Valgfagene skal være et «pusterom» for elevene i en travel skolehverdag. De skal lære og utvikle fagkompetanse, men samtidig representerer faget det eneste valget av fag elevene gjør på ungdomstrinnet. Elevene går derfor inn i faget med et ønske om å lære og er motivert. Det er derfor viktig å benytte denne motivasjonen til å bygge gode relasjoner til elevene.

Tenk – Spør – Gjør

Tenk – hvordan er relasjonen min til denne eleven, og hvordan kan jeg møte den eleven med temaet vi skal lære om? Hva er det han/hun motiveres av, og hvilke strategier kan fungere?

Spør – I tilfeller der du som lærer er usikker, er det viktig å være i dialog med eleven om hvilken strategi og hvordan de ønsker å lære. Å spørre dem om hva de ønsker å lære om innenfor et tema kan ofte være bortkastet da elevene gjerne ikke har noen formening om dette. Spør dem heller om hvordan de vil jobbe og begynn der. Strategier og metode er derfor det sentrale. Etter hvert, når læringen er i gang, vil de lettere kunne si noe om hva de ønske å lære mer om.

Gjør – sett nå ut i livet. Prøv, gjør feil og juster underveis. Prøving og feiling er nøkkelen til suksess.

Tilleggsutdanningen kan gjennomføres på følgende måte: 

Lærer må ha gjennomført et kurs han/hun må ta ved Nord Universitets studiested Stjørdal.

Kurset bygger på det «gamle» kurset man måtte ha for å undervise i trafikalt grunnkurs. Det gir 5 studiepoeng og avsluttes med en skriftlig oppgave. Lærerne får en innføring i både førstehjelp og trafikant i mørke (den gamle mørkekjøringsdelen).  Kurset går over 5 dager ved Nord Universitet. Kurset koster 11 000, pluss semesteravgift på 725,00. Les mer om kurset her:

Les mer om Nord universitet sitt kurs her!

Det er et begrenset antall plasser.

Kontakt oss gjerne!

Amad Nasir
Amad Nasir Spesialrådgiver opplæring
Zoey Line Barstad
Zoey Line Barstad Spesialrådgiver opplæring
Lena Westrum
Lena Westrum Avdelingsleder opplæring barn og ungdom