Gutt eller jente på sykkel med hjelm og sekk på.

Hvorfor er trafikksikkerhet viktig?

“Nullvisjonen” er en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadde i trafikken, og den har vært grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001.

I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) er det nedfelt en ambisjon at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte eller hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte.

Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. Etappemålet i 2030 innebærer at antall omkomne i veitrafikken skal mer enn halveres i første seksårsperiode. Nullvisjonen forutsetter et langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i veisystemet. Nullvisjonen bygger på et delt ansvar mellom myndighetene og trafikantene. 

Veitrafikkulykker er et betydelig samfunns- problem med store menneskelige lidelser og høye samfunnskostnader. Basert på statistikk de siste årene, er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i Norge i størrelsesorden 30 mrd. kr (2024-kr). Dette omfatter både kostnader til personskade og til materielle skader.  

Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og dette har gitt resultater. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til om lag 100 de siste årene.  

Arbeid med å redusere trafikkulykker har gitt spesielt gode resultater når det gjelder barn og unge. I 1969 ble 103 barn drept i trafikk- ulykker. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. Etter 2019 har antall omkomne i aldersgruppen 0–14 år variert mellom 2–7 per år, noe som viser at resultatene ikke kan tas for gitt og krever vedvarende innsats. Fortsatt skades for mange barn alvorlig i trafikken. 

Trygg trafikk for alle

For at vi sammen skal nå de nasjonale målene i nullsvisjonen om at det innen 2030 skal maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte og at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, er det avgjørende at vi tar i bruk flere virkemidler.

Virkemidler

  • God og helhetlig trafikkopplæring for barn og unge 
  • Påvirke alle trafikanter til å ferdes med minst mulig risiko i trafikken 
  • Tilrettelegge for gode og trygge løsninger for myke trafikanter 
  • Lavest mulig fartsgrenser der det er ulike trafikantgrupper som ferdes  
  • Bygge nye veier der det kan redusere risikoen for alvorlige ulykker, eller utbedre eksisterende veier.  
  • Kommuner og fylkeskommuner må ha gode trafikksikkerhetsplaner som brukes aktivt.   
  • Påvirke trafikantene til å respektere og følge trafikkreglene. 
  • Alle kommuner jobber helhetlig for at alle innbyggerne skal komme trygt hjem 
  • Myndighetene intensiverer kontrollvirksomheten (politi, vegvesen, tolletat) 
  • Endre lover og forskrifter som virkemiddel for å redusere ulykker