Fire barn der vi bare ser dem fra brystet og ned. de står i regnstøvler.

Tryggere skolevei og -bygg

Veldig ofte er det utfordringer med trafikken rundt skolen og i skolens nærområde. Her finnes det tiltak man kan gjøre for å redusere risikoen for barn og unge på vei til skolen.

Et grafittihjerte på en murvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei!

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle! Her kan alle bidra, både lærere, foreldre, elever og andre som ferdes rundt skolene. Ungdomsrådet kan sette dette på dagsorden og bidra til at det blir laget enda bedre løsninger.

Lurer du på hvordan? Les mer om hjertesone!

Nye skolebygg

Når det skal bygges nye skoler eller de gamle skal bygges om, bør ungdomsrådet være med og finne gode løsninger. Det gjelder også for hvordan trafikksikkerheten ivaretas best mulig. Bruk stemmen deres som ungdomsråd for å lage trygge løsninger for barn og unge i hverdagen!  

Lurer du på hvordan? Her kan du se hvordan du kan påvirke.

Hva kan være lurt å tenke på?

 • Skoleveien må være trygg og tilrettelagt for fotgjengere og syklister. Vurder gang- og sykkelstier, overganger, trafikklys og gangfelt. 
 • Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, som rullestolbrukere eller synshemmede, må ivaretas. 
 • Husk at barn og unge ofte velger korteste vei, ikke nødvendigvis sikreste vei – og ta hensyn til det når anleggsarbeidet pågår. 
 • Trafikkflyten rundt skolen bør være oversiktlig og ha klare kjøreregler. 
 • Parkering for ansatte og besøkende må være godt organisert og ikke skape farlige situasjoner. 
 • Det bør etableres gode “drop-soner” 
 • Skolegården og uteområdet bør være trafikksikkert. Unngå farlige hindringer eller uoversiktlige områder. 
 • Varelevering, renovasjon og andre store biler må holdes adskilt fra myke trafikanter. 
 • Sykkelparkering bør være tilgjengelig og sikret. 
 • Vurder skolebusstransporten og tilrettelegg for trygg på- og avstigning. 
 • Sørg for at den nye skolen har god tilknytning til kollektivtransport. 
 • Involver kommunen, politiet og andre relevante aktører i planleggingsprosessen. 
 • Gjennomfør trafikksikkerhetsvurderinger og risikoanalyser. 

Husk at trafikksikkerhet er et felles ansvar, og god planlegging kan bidra til å skape en trygg skolehverdag for alle involverte.