Trafikksikkerhetskonferansen 2019

Norge er best i verden på trafikksikkerhet og vi har satt oss ambisiøse mål frem mot 2022 og 2030.

Hvordan skal vi sikre at vi fortsatt er best i verden på trafikksikkerhet etter regionreformen? Et av de viktigste samfunnsoppdragene i fylkeskommunene vil være trafikksikkerhet og nullvisjonen. Skal vi nå målene er vi helt avhengige av at kommunene og fylkeskommunene gjør sitt for å redusere drepte og hardt skadde i trafikken.

Meld deg på trafikksikkerhetskonferansen her!

Sted
Clarion Hotel The Hub Kart
Tid
9. - 10. april 2019

Program for Trafikksikkerhetskonferansen 2019

DAG 1: 9. april 2019 kl. 12.15 - 13.20 Velkommen
Velkommen

Jan Johansen, Direktør, Trygg Trafikk

Hilsen fra Tinget

Helge Orten (H), leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortinget

Nasjonale mål – regionalt ansvar

Tomas Iver Hallem (Sp), varaordfører Trøndelag fylke og styreleder Trygg Trafikk

9. april kl. 13.20-13.35 Pause
9. april kl. 13.20-13.35 Reisen til nullvisjonen

Hvilke premisser kan fylkeskommunene legge for trafikksikkerheten fremover og hvilke utfordsringer ser vi? Hva kan ulykkesanalyser og ulykkesstatistikk fortelle oss? Hvordan skal vi planlegge for å nå nullvisjonen og sikre at trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres.

Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet

Rolf Mellum, avdelingsdirektør, Statens havarikommisjon for transport

Hvor skjer ulykkene og hvilke tiltak virker?

Rune Elvik, TØI

Men først trenger vi en plan!

Gro Sandkjær Hansen, forsker, Oslo MET

9. april kl. 14.45 - 15.00 Pause
9. april kl. 15.00 - 16.15 Trafikksikkerhet en prioriteringssak

Hvordan kan trafikksikkerhetsarbeidet organiseres internt i fylkene, mellom fylkene og nasjonalt? Hva kan vi lære av hverandre og hvorfor er tverrsektorielt samarbeid så viktig? Kan vi utvikle en nasjonal samarbeidsmodell?

Sånn har vi gjort det i Trøndelag!

Karin Bjørkhaug (KrF), leder Trøndedlag FTU

So gjer me da i Hordaland

Jon Askeland (SP), leder Hordaland FTU

Hvordan sette en nasjonal samarbeidsmodell i system?

Gro Ryghseter Solberg, samferdselsdirektør i Buskerud og fylkeskommunenes representant i styringsgruppen til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.

9. april kl. 19.00 Konferansemiddag - velkommen
DAG 2: 10. april kl. 9.00 - 10.00 Nye roller og nytt ansvar
Hilsen fra ministeren

Jon Georg Dale (FrP), samferdselsminister

Fra SAMS og samling - Hva nå?

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør, Statens Vegvesen

Trafikksikker kommune og trafikksikker fylkeskommune

Harald Heieraas, seniorrådgiver, Trygg Trafikk

10. april kl. 10.15 - 10.30 Pause
10. april kl. 10.30 - 11.30 Trafikksikkerhet på kryss og tvers

Erfaringer og eksempler på trafikksikkerhetsarbeid innen ulike sektorer.

Trafikksikker videregående skole

Ståle Vold, stedfortreder for fylkesdirektør for opplæring, Rogaland

Trafikksikkerhet på elevens premisser

Fredrick Ian Doak, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen

Folkehelse i kommuner og fylkeskommuner

Anne Beth Njærheim (V), folkehelsekoordinator i Bømlo kommune og gruppeleder for venstre på fylkestinget i Hordaland.

10. april kl. 11.30 - 12.30 Lunsj
10. april kl. 12.30 - 13.30 Trafikksikkerhet på kryss og tvers fortsetter...
Ansattes sikkerhet på veien

Katrine Bråthen. leder Helse- og Sikkerhet, Statkraft

Sikkerhet i busstransport - kravstore Nordlendinger

Elin Westernes, daglig leder Trollmyra barnehage, Bodø

10. april kl. 13.10 - 13.30 Men hva med veiene?

Sams vegadministrasjon legges ned, og hele ansvaret for fylkesveiene overføres til fylkene. hvilke føringer kan statlige myndigheter gi for å bedre trafikksikkerheten og hindre ulikhet på tvers av fylkesgrensene?

Nasjonale føringer for riks- og fylkesveinettet

Gyda Grendstad, avdelingsdirektør, Statens vegvesen/Vegdirektoratet

10. april kl. 13.30 - 13.45 Pause
10. april kl. 13.45 - 15.15 Men hva med veiene? fortsetter..
Vegtilsynet - med myndighet også for fylkesveiene?

Trude Tonderud Andersen, direktør, Vegtilsynet

Drift og vedlikehold. Regionreformen gir flere oppdragsgivere - hvilke utfordringer gir det?

Kari Sandberg, administrerende direktør, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Trafikkdebatten 2019

Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadet er 67 prosent høyere på fylkesveiene enn på riksveiene. hvordan får vi orden på fylkesveibettet og hvem har ansvaret?
Aud Riseng, kommende samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.
Øyvind Solberg Thorsen, direktør, Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)
Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk

10. april kl. 15.30 Vel hjem!

Christian Strand
Christian Strand

Konferansier Christian Strand er en av Norges mest erfarne tv-programledere og har ledet en rekke populære programmer for både barn og voksne på NRK og TV2. I dag leder han Forbrukerinspektørene som sees av 700.000 hver uke.