Ansvarlig av Hareide å beholde krav om helseattest for eldre bilførere

Statens vegvesen konkluderer med at opphevelse av krav om aldersbestemt helseattest sannsynligvis vil innebære en økt trafikksikkerhetsrisiko. Etaten kan heller ikke se at det foreligger alternative ordninger som er like egnet til å fange opp førere som ikke oppfyller helsekravene. Hareide tolker dette som en sterk anbefaling om å beholde helseattesten, og overlater til ny regjering å ta stilling til hvordan saken skal følges opp videre.

– Vi gir Hareide honnør for en ansvarlig beslutning og oppfordrer den nye regjeringen til å lytte til faglige råd, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk. 

Vedtatt uten konsekvensutredning 

Uten at konsekvensene var utredet, vedtok Stortinget i februar 2021 å be regjeringen oppheve krav om helseattest for eldre bilførere, og i mai ble det vedtatt at dette skulle skje med virkning fra senest 1. august. Trygg Trafikk og flere andre organisasjoner gikk sterkt imot både vedtak og prosess.

Også Hareide var kritisk og ba Statens vegvesen og Helsedirektoratet om å utrede konsekvenser og mulige alternative tiltak med henvisning til forvaltningsloven og utredningsinstruksen.

– Det er viktig for Trygg Trafikk å understreke at det er helsen, og ikke alder i seg selv, som må være avgjørende for førerretten. Alle eldre som tilfredsstiller helsekravene skal selvsagt beholde førerretten, sier Kvanvik. 

Fungerer som et sikkerhetsnett   

Det er godt dokumentert at forekomsten av helseplager, sykdom og legemiddelbruk som påvirker kjøreevnen øker med alderen. For eksempel anslås det at ca. 20 prosent over 80 år har demenssykdom. Samlet sett bidrar dette til å øke ulykkesrisikoen blant eldre bilførere.

Dagens krav til aldersbestemt helseattest gir fastlegen legitimitet til å foreta nødvendig helsetester, og det fungerer derfor som et viktig sikkerhetsnett for å fange opp førere som av helsemessige årsaker utgjør en fare for seg selv eller andre i trafikken. 

– Vi vet at en del eldre opplever spesielt kognitive tester som krenkende og nedverdigende. Trygg Trafikk anbefaler at regjeringen ser nærmere på dette, heller enn å oppheve kravet til aldersbestemt helseattest, sier Kvanvik. 

Se pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet: Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører