Arendalsuka 2022: Hvordan få mer sikker vei for pengene?

I år ønsker vi – i tospann med Vegtilsynet – velkommen til debatt i Samferdselsteltet tirsdag 16. august fra 15.00 til 16.00. Se debatten her:

Statistikken for antall drepte i trafikken hittil i år er stygg, 63 personer har mistet livet (pr 01. juli). Vi vet av erfaring at høy fart, rus og uoppmerksomhet er faktorer som oftest spiller inn når det skjer alvorlige ulykker, men hva med veinettet? Hvilken sikkerhetsstandard bør fremtidens hovedveinett ha? Må vi bygge nytt for å bedre trafikksikkerheten?    Vedlikeholdsetterslepet er stort på hele veinettet, ikke minst på fylkesveiene der risikoen for å miste livet eller bli hardt skadd er langt høyere enn på riksveiene. Mange steder kjører lokalbefolkningen med hjertet i halsen – hver eneste dag.Hvordan få til en bedre bruk av veimidlene?  Hvordan styrer vi og prioriterer for å løse fremtidige trafikksikkerhetsutfordringer?  I mai 2020 skjedde det en tragisk dødsulykke på E18 ved Arendal. Statens havarikommisjon har undersøkt årsaksforholdene. Hva kan vi lære av ulykken? Hvilke konsekvenser bør funnene få? Visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken er et av hovedmålene i Nasjonal transportplan 2022–2033. Andre hovedmål er «mer for pengene», effektiv reisehverdag og oppfyllelse av klima og miljømål. Her ligger det mange potensielle målkonflikter, men kan målene også forenes?   Dette er spørsmål som tas opp av representanter fra Statens havarikommisjon, Statens vegvesen, NAF, Vegtilsynet og Trygg Trafikk. Her kan du lese mer om programmet.  Velkommen til debatt i Samferdselsteltet! Eller se debatten streamet her: