Dette mener Trygg Trafikk!

«Trygg Trafikk mener» er et dokument tenkt brukt både som kunnskapsgrunnlag og som oppslagsverk. Her finner du organisasjonens holdninger til over 30 forskjellige temaer, fordelt på fire kapitler. Disse kapitlene representerer kategorier vi mener arbeidet med trafikksikkerhet grovt sett kan deles inn i – trafikant, kjøretøy, vei og organisatorisk trafikksikkerhet – eller som vi har valgt å kalle det: trafikksikkerhet i system.

Last ned og les Trygg Trafikk mener 2016

Flere temaer omhandler naturlig nok både mennesker, maskiner, infrastruktur og sikkerhetsstyring, eller forskjellige kombinasjoner av disse. Vi har forsøkt å plassere artiklene i de kapitlene der vi mener de best hører hjemme. Dette gjør det forhåpentligvis enklere å bruke dokumentet som et oppslagsverk.

Den samme inndelingen går igjen i våre meningsbærende punkter som avslutter hvert tema. Her krever Trygg Trafikk tiltak vi mener vil redusere de alvorligste ulykkene og de alvorligste skadene i veitrafikken. Vi har forsøkt å være så konkrete som mulig. Derfor har vi også stilet våre krav til en eller flere adressater.

«Trygg Trafikk mener» er et dokument der vi tydeliggjør vår rolle som pådriver. Da er det naturlig at våre ønsker og krav hovedsakelig stilles til offentlige myndigheter, nasjonalt og lokalt. Vi har ikke ønsket å snakke til den enkelte trafikant. Trygg Trafikk har heller ikke ønsket å stille krav til store og sammensatte grupper som eksempelvis foreldre og lærere. Når vi henvender oss til publikum, ønsker vi i større grad å gi tips og råd om trafikksikker atferd.

Det må likevel understrekes at vi mener at hver enkelt trafikant må bære det hele og fulle ansvaret for sine egne handlinger i trafikken. Ansvaret for den enkeltes sikkerhet må derfor deles mellom trafikanten selv og myndighetene som er ansvarlig for veien, i tråd med nullvisjonen.

Dette dokumentet er en revidert og utvidet utgave som bygger på tidligere policyutgivelser fra Trygg Trafikk. Innholdet skal gjøres tilgjengelig på Trygg Trafikks nettsider. Fremtidige oppdateringer av innholdet vil bli gjort i
den elektroniske utgaven.

«Trygg Trafikk mener» er produsert av Trygg Trafikks ansatte. I dette arbeidet har vi fått uvurderlig hjelp fra en rekke samarbeidspartnere både i og utenfor våre medlemsorganisasjoner. Vi ønsker å takke alle bidragsytere for innspill, gode råd og utviklende faglige diskusjoner underveis i produksjonen.

Jan Johansen
direktør i Trygg Trafikk