Endelig kommer strengere regler for elsparkesykkel

Denne våren innføres promillegrense samt aldersgrense og hjelmpåbud for barn. – Veldig positiv at det endelig tas ordentlig grep for å få bruken av elsparkesykler inn i ansvarlige og trygge rammer, mener Trygg Trafikk.

I fjor vår ble det presisert at el-sparkesyklene kan ha en maks hastighet på 6 km/t ved forbikjøring av fotgjengere. Det ble også innført bøter mot mer enn en person på elsparkesykkel. Litt senere vedtok Stortinget en ny lov som gir kommunene mer makt til å regulere utleie av elsparkesykler.  At regjeringen nå følger opp med nye innstrammingerer Trygg Trafikk veldig glade for.  – Helt siden elsparkesyklenes uregulerte inntog i Norge har vi sett uakseptable høye skadetall og betydelige trafikksikkerhetsutfordringer, så dette var på høy tid, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.   

Promillegrense på 0,2  

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal nå også gjelde for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy. Dette er blant annet en følge av at elsparkesykkelen omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn», noe Trygg Trafikk støtter.  Tall fra Oslo skadelegevakt viser at hele 41 prosent av de skadde på elsparkesykkel var ruspåvirket, så promillegrense på 0,2 er et svært godt og helt nødvendig tiltak, sier Kvanvik.  Vi er helt enig med regjeringen i at det ikke er noen grunn til å sette promillegrensen høyere for kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. 

Aldersgrense og hjelmpåbud 

Regjeringen ønsker et særlig vern av barna, og innfører aldersgrense 12 år. Dette er mest aktuelt for det private markedet, som er i rask vekst.  Dette har vi jobbet lenge for og det er en god start. Når elsparkesykkelen nå omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn», bør aldersgrensen heves ytterligere til 16 år, sier Kvanvik.  Barn er spesielt sårbare i trafikken, blant annet fordi de er mindre av vekst, mer impulsive og forstår ikke alltid konsekvenser av egne handlinger. Transportøkonomisk institutt anslår at det er fem til sju ganger høyere risiko for skader på elsparkesykler enn for sykler.  – Vi skjønner at yngre barn synes at det er gøy og praktisk å kjøre elsparkesykkel til skole og fritidsaktiviteter, men vi er sterkt bekymret for sikkerheten deres, og mener at aldersgrense er helt nødvendig, sier Kvanvik.  Regjeringen innfører også påbud om hjelm for barn under 15 år.  – Hjelmpåbud for barn er svært positivt fordi hodeskader er den vanligste skaden blant brukere av el-sparkesykler. Siden elsparkesyklene nå omklassifiseres til motorvogn, mener vi at aldersgrensen bør økes ytterligere til 16 år. På sikt ønsker vi et hjelmpåbud for alle som Danmark nylig har innført, sier Kvanvik. Registreringer ved Oslo skadelegevakt i 2019 og 2020  at kun 2,3 prosent av de skadde oppga å ha brukt hjelm. 

Høring om andre tiltak 

I tillegg ønsker regjeringen en avklaring på flere andre mulige reguleringer som nå sendes ut på høring. Dette gjelder:  

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette. 
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven 
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn. 

– Vi er i utgangspunktet positive til disse forslagene, og skal fremover se nærmere på detaljene i dette og avlevere et grundig høringssvar, sier Kvanvik.