Er smale motorveger bra for trafikksikkerheten?

Det pågår for tiden en tilspisset diskusjon i norske medier om motorveger og trafikksikkerhet. Uenigheten dreier seg primært om hvor mange felt, hvilken bredde og hvor høy fartsgrense nye strekninger med moderat trafikkmengde bør ha. Dette vil til syvende og siste være et politisk spørsmål, men jeg vil gjerne bidra med en kort oppsummering av…

Av Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt. Først publisert i Dagbladet 18.03.20

Brede motorveger er sikrere enn smale motorveger

Firefelts motorveger med midtdeler er de sikreste vegene vi har. Bygging av E6 i Østfold til full motorvegstandard reduserte antall drepte og hardt skadde på strekningen med 75 prosent. Kravene til bredde på motorveger er redusert over tid. Før var kravet 29 meter, nå er dette redusert til 23 meter. Hvis det åpnes opp for smal motorveg på 19-20 meter, vil den ytre skulderen reduseres til 1,5 meter eller smalere. Utfra forskningen må vi anta at det vil øke ulykkesrisikoen med ca 20 prosent. Hovedgrunnen til det er mindre sikkerhetsmargin i form av «plass» ved eventuelt motorhavari, illebefinnende osv. Fornuftig bruk av våre felles ressurser må selvsagt vurderes i en sak som denne. Vi får bygget flere kilometer motorveg på 20 meter enn på 23 meter. Men begge løsninger er kostbare og finnes mange rimeligere trafikksikkerhetstiltak.

Smale firefeltsveger er mindre sikre enn to-trefeltsveger

Motorveger tåler generelt sett høy fart bedre enn andre veger. En smal firfeltsveg med fartsgrense 110 km/t vil dermed høyst sannsynlig være en sikker veg sammenlignet med de fleste andre veger. Men en to/tre felts veg med midtdeler og 90 km/t vil være en enda sikrere veg. Hovedgrunnen til det er høyere fart på den smale motorvegen enn på to/tre felts vegen. Endringer i fart slår nemlig sterkere ut på motorveger enn på andre veger av to grunner. For det første er farten i utgangspunktet høy. Energien som kommer ut av kontroll ved en ulykke blir dermed større. For det andre er de fleste faremomenter fjernet. Vegene er møtefrie, det er ingen brå svinger, farlige kryss og avkjørsler. Det er heller ingen fotgjengere eller syklister. I det hele tatt: De fleste farer er bygd bort. Bare farten er igjen. Men betyr ikke to/tre felts veg at vi får flere farlige forbikjøringer og ulykker enn firefelts motorveg? Det finnes ikke så mye god forskning på det, men fartsdata for riks- og Europaveger tyder ikke på at farten blant bilistene varierer mer på to/trefelts veger enn på firefelts veger.

Nullvisjonen er grunnleggende

Visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken innebærer både at man skal bedre trafikksikkerheten på en så billig måte som mulig og at man skal velge beste løsning. For å kunne bedre trafikksikkerheten på en så billig måte som mulig, må man gjøre en sammenlignende analyse av hvor kostnadseffektive ulike trafikksikkerhetstiltak er. Med beste løsning menes den som gir færrest drepte eller hardt skadde. Forslaget om smal motorveg er prinsipielt viktig fordi det sannsynligvis første gang veimyndighetene har anbefalt et tiltak som gir samfunnsøkonomisk gevinst på bekostning av økning i antall drepte og hardt skadde. Tidligere har tiltak i infrastrukturen bidratt til å redusere antallet drepte og hardt skadde. Det blir spennende å se hvordan nullvisjonen vil bli vektlagt i denne beslutningen.