Etterlyser umiddelbare tiltak for å redusere dødsfall blant fotgjengere og syklister

Dødsfall blant syklister i EU synker åtte ganger saktere enn dødsfall blant de som kjører motorvogn, viser en ny rapport fra European Transport Safety Council (ETSC). Nå etterlyser ETSC umiddelbare tiltak for å redusere dødsfall blant fotgjengere og syklister.

Minst 51.300 fotgjengere og 19.450 syklister ble drept på europeiske veier mellom 2010 og 2018, viser nye tall fra rapporten. Mens dødsfall i motoriserte kjøretøy i gjennomsnitt falt med 3,1 prosent årlig i løpet av denne perioden, gikk dødsfall blant syklister i gjennomsnitt kun ned med 0,4 prosent årlig – det er åtte ganger tregere. ETSC oppfordrer til umiddelbar handling for å sikre at bærekraftige transportformer som gåing og sykling, blir tryggere.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen

– Vi har i hele Europa, og særlig i Norge, sett en positiv reduksjon i antall omkomne i trafikken de siste årene. Men utviklingen er ikke like positiv for alle trafikantgrupper. Det blir tryggere å kjøre bil mens risikoen for gående og syklende bare øker. Fotgjengerne og syklistene er taperne i trafikken, de har størst risiko for å bli hardt skadet og har minst risiko for å skade andre, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Fotgjengere og syklister sviktes

Antall omkomne fotgjengere og syklister utgjorde 29 prosent av alle registrerte trafikkdrepte over hele EU i 2018. Den langsomme nedgangen i antall omkomne syklister gjenspeiler både et økt nivå av sykling i flere europeiske land, men også en kollektiv svikt fra EU, flere regjeringer, lokale myndigheter og bilprodusenter til å satse sterkere på tiltak for å beskytte de sårbare trafikantene.

– I Norge satses det hardt på at flere skal sykle og gå. Det er positivt for miljøet og folkehelsen, men må følges opp med bedre trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere. Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadet i trafikken er 8 ganger høyere for fotgjengere og 13 ganger høyere for syklister, sammenlignet med bilførere. Det sier seg selv at vi må prioritere sikkerheten til de sårbare trafikantene og det må gjøres nå, sier Johansen.

Prioritere gående og syklende i trafikken   

ETSC anbefaler i rapporten å bruke et hierarki for byplanlegging som prioriterer gående, syklende og offentlig transport fremfor bruk av privatbil. Videre anbefaler de kontroller i områder med mye gange og sykling og fartsgrenser på 30 km/t støttet av infrastrukturtiltak som senker farten og øker sikkerheten for gående og syklende.

– I Norge må både infrastruktur og regelverk endres skal vi følge anbefalingene til ETSC. Dagens vikepliktsregler og infrastruktur diskriminerer syklister og prioriterer de kjørende. Samtidig trenger vi en bedre kartlegging av og mer kunnskap om ulykker med syklende og gående for å kunne jobbe målrettet med å redusere disse. I dag registreres kun 1 av 13 sykkelulykker, sier Johansen.

Også ETSC etterlyser bedre datainnsamling da mange dødsfall og alvorlige skader blant syklister og fotgjengere aldri blir registrert, samt nøkkeltalsindikatorer for å spore fremgang over hele EU for å forbedre sikkerheten til disse gruppene.   

I en kommentar til rapporten sa Graziella Jost, prosjektdirektør i ETSC:

«EU står overfor en rekke utfordringer: klimakrisen; trafikkdrepte og alvorlige skader; luftforurensning og fedme. Retningslinjer som forbedrer sikkerheten ved sykling og gange kan også gi et stort bidrag til å takle alle disse utfordringene. Noen EU-land, Nederland og Danmark spesielt, viser veien videre. Hvis de kan gjøre det, så kan resten av EU.»   Les mer fra ETSC her:

How safe is walking and cycling in Europe?

Urgent action needed to tackle deaths of pedestrians and cyclists.