Fagmøte: Trafikksikkerhet må bli satt i system når kommunen bestiller varer og tjenester

Det er vår erfaring at trafikksikkerhet er et glemt kapittel når kommunen bestiller varer og tjenester. Det er helt nødvendig å sette trafikksikkerheten i system i en forpliktende avtale mellom kommunen og transportøren for å kvalitetssikre dette, sier Harald Heieraas, fagsjef for Trafikksikker kommune.

Heieraas er veldig fornøyd med at over 100 koordinatorer, kommuneansatte og andre interesserte deltok digitalt og fysisk på Trygg Trafikks fagmøte om varetransport og trafikksikkerhet: «Hvilket ansvar har de som kjøper og transporterer varene for trafikksikkerheten?»  Fagmøtet tok utgangspunkt i en ulykke på Byåsen i Trondheim der en fotgjenger ble påkjørt og drept i forbindelse med varelevering til en barnehage.Hver dag blir det levert varer til slike områder der det er mange myke trafikanter –. Stort sett går det bra, men dessverre ikke alltid. 

 – Dette er en tragisk ulykke og noe vi må ta lærdom av. Derfor er det viktig for oss å øke kunnskap og bevisstgjøring i kommunene på hvordan vi kan sette rutiner og kompetanse om trafikksikre leveranser i system, fortsetter Heieraas. 

Havarikommisjonen og andre aktører presenterte:   

  • Funn og sikkerhetstilrådninger, ved Hege Back, havariinspektør fra Havarikommisjonen 
  • Tiltak og veien videre for transportøren og kommunen basert på sikkerhetstilrådningene fra Havarikommisjonen  
    • Jan Åge Sneve Gundersen, Trondheim kommune, Mobilitets- og samferdselsenheten  
    • Vidar Hauan, direktør for bedring av logistikk og ytelse i Tine forsyning 

I tillegg fikk vi presentert perspektiver fra TØI:  

  •  Kommunens vektlegging av trafikksikkerhet i anbud og kontrakter med leverandører og rutiner for risikovurderinger, ved Tor-Olav Nævestad, forskningsleder sikkerhet og resiliens. 

Statens havarikommisjon gransket ulykken på Byåsen 

Hege Back, havariinspektør

Havarikommisjonen har gransket ulykken. De har gitt tilrådninger til kommunen – som transportkjøper – og til transportøren TINE. – Det er ikke Havarikommisjonens oppgave å ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar, sa Hege Back, havariinspektør, da hun presenterte på fagmøtet. Formålet med Havarikommisjonens undersøkelser er å klarlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, utrede forhold som antas å ha betydning for å forebygge ulykker og alvorlige hendelser og fremme eventuelle sikkerhetstilrådninger.  Back var tydelig på at kontrakten mellom kjøper og leverandør var mangelfull vedr. trafikksikkerhet: – Kontrakten mellom kommunen og distributøren i dette tilfellet har i liten grad omtalt trafikksikkerhet utover at «Leverandøren skal være ekstra varsom ved levering til skoler og barnehager.» Derfor har vi fremmet noen konkrete sikkerhetstilrådninger til Trondheim kommune og TINE. Sikkerhetstilrådningene fra Havarikommisjonen:  TINE Trondheim kommune Utarbeide opplæringsrutiner som sikrer at førerne er tilstrekkelig kjent med kjøretøyets funksjoner og sikkerhetsutstyr. Etablere retningslinjer for vektlegging av trafikksikkerhet i anbud og kontrakter med leverandører.  Etablere rutiner for systematiske trafikksikkerhetsvurderinger av kommunale enheter og vareleveranser. 

Det er lenket til rapporten i sin helhet nederst i artikkelen.  

Vi må ikke glemme sjåførens perspektiv i sin daglige jobb 

Etter innleggene var det rom for refleksjoner og ettertanke. Hverdagen til yrkessjåfører bærer preg av å kombinere informasjon fra avanserte førerstøttesystemer i bilen og informasjon fra det som faktisk skjer på utsiden.  – Uansett hvor mange rutiner og systemer man har, så vil det på et eller annet tidspunkt kun være sjåføren som teller. Det blir hans eller hennes vurdering som avgjør, reflekterte Geir Kvam, rådgiver i samferdsel fra Fellesforbundet.  

Slike ulykker er uakseptabelt – trafikksikkerhet må bli satt i system 

Fagmøtet bar preg av en gjensidig respekt fra alle parter for at alle involverte har tatt til seg lærdom av ulykken. Det hersker ingen tvil om at beggehar satt i gang tiltak, og at de vil fortsette å systematisere rutiner og kompetanse rundt trafikksikkerhet og vareleveranser:   – Først og fremst må jeg gi honnør for alt aktørene har gjort i etterkant av ulykken. Vi skjønner at både TINE og Trondheim kommune i likhet med oss, synes det er uakseptabelt at det omkommer folk på denne måten, sa Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.  Johansen krediterte aktørene for tiltakene de har satt i gang basert på sikkerhetstilrådningene.   – Her blir oppgaven å etablere konkrete systemer. Trafikksikker kommune er allerede nevnt, og fra vår side har vi konkrete råd og planer som særlig kommunen kan ta i bruk.Vi bor i det som blir definert som verdens mest trafikksikre land, og da må vi gjøre vårt for at vi kan utelukke risikoen for denne typen ulykker, sa Johansen.