Flere syklister og fotgjengere må ikke føre til flere alvorlige trafikkulykker

Myndighetene vil at flere skal sykle og gå. Det er positivt for miljøet og folkehelsen, men må følges opp med bedre trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere.

Rød asfalt med hvitmalt sykkel og grå asfalt med hvitmalt fotgjenger

Myke trafikanter har høyere risiko

9 syklister og 11 fotgjengere omkom i veitrafikken i 2017 og et betydelig antall ble hardt skadet, i følge den offisielle statistikken. Risikoen for å omkomme eller bli hardt skadet i trafikken er 8 ganger høyere for fotgjengere og 13 ganger høyere for syklister, sammenlignet med bilførere. Den reelle risikoen er imidlertid høyere som følge av stor underrapportering av skader hos disse trafikantgruppene. Kun en av 13 sykkelulykker blir rapportert, ifølge en kartlegging ved Oslo skadelegevakt i 2015 (1). Fallulykker med fotgjengere regnes ikke som trafikkulykker, og omfattes derfor ikke av statistikken.

Trenger bedre skade- og ulykkesdata

Både Statens vegvesen, politiet og Helsedirektoratet registrerer skader og ulykker som involverer myke trafikanter, men databasene er ikke samkjørt. Registreringer skjer med ulikt formål og det benyttes forskjellige definisjoner av ulykkestyper, skadegrad mm. Målrettet forebygging av trafikkulykker blant myke trafikanter forutsetter bedre oversikt over det reelle skade- og ulykkesomfanget enn det vi har i dag.

Nullvekstmålet utfordrer nullvisjonen

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at trafikkveksten i de store byene skal skje gjennom at flere sykler og går og bruker kollektiv transport. Dette kalles også for nullvekstmålet. Samme plan viderefører nullvisjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Nullvekstmålet utfordrer nullvisjonen fordi flere syklister og fotgjengere vil føre til flere alvorlige trafikkulykker dersom trafikksikkerheten ikke bedres for disse trafikantgruppene. Målene bør imidlertid ikke settes opp mot hverandre, men samordes bedre enn i dag. Bedre trafikksikkerhet har nemlig vist seg å være en viktig forutsetning for å få flere til å sykle og gå. Det er derfor behov for å utrede og konkretisere hvordan nullvekstmålet kan nås uten at dette fører til flere drepte og hardt skadde myke trafikanter.

Trafikksikkerhet må få en tydeligere plass i byvekstavtalene

Byvekstavtalene er et viktig redskap for å nå nullvekstmålet. Avtalene innebærer et forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner om finansiering av transport- og miljøtiltak i storbyområder, herunder tilrettelegging for økt sykling og gange. Per i dag er nullvisjonen og trafikksikkerhet nesten ikke et tema i byvekstavtalene. Det bør det gjøres noe med når avtalene skal reforhandles.

Trygg Trafikk mener:

  • Flere syklister og fotgjengere må ikke føre til flere alvorlige trafikkulykker: Nullvekstmålet og nullvisjonen må samordnes bedre enn i dag og trafikksikkerhet må få en tydeligere plass i byvekstavtalene.
  • Det er behov for bedre oversikt over det reelle skade- og ulykkesomfanget blant myke trafikanter: Nye retningslinjer for registrering og utveksling av data må på plass.

Kilder:

  1. Helsedirektoratet, Statens vegvesen, Oslo universitetssykehus: Smaken av asfalt. Sykkelskader i Oslo 2014, Oslo skadelegevakt (2015)