Forenklede førerkortkrav må kompenseres for

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt på høring flere forslag til forenklinger av førerkortkravene. Et av forslagene innebærer at de som har førerkort for bil (i klasse B) kan få førerrett for lett MC gjennom tilleggsopplæring.

– Motorsykkel er et krevende kjøretøy og ulykkesrisikoen er mye høyere enn for bilførere. God og riktig opplæring er helt nødvendig, dersom dette skal være forsvarlig fra et trafikksikkerhetsperspektiv, sier Johansen.

Et annet forslag går ut på å senke alderskravet for mopedbil fra 18 til 16 år. Dette kjøretøyet benyttes i dag først og fremst av eldre og funksjonshemmede, og har 45 kilometer i timen som høyeste lovlige hastighet.

– Her er vi skeptiske, fordi forslaget også vil åpne opp for at 16-åringer kan kjøre tyngre terrengkjøretøy som ATV eller UTV. Vi har dessverre erfaring med flere alvorlige ulykker med unge førere på slike kjøretøy de senere årene, sier Johansen.

Regjeringen har samtidig med at de vil forenkle førerkortkravene forpliktet seg til å arbeide for nullvisjonen og etappemålet om at det skal være maksimalt 350 drepte og hardt skadde mennesker i veitrafikken i 2030.

– Vi er bekymret over den generelle liberaliseringspolitikken på veitrafikkområdet, fordi den gjør arbeidet med å nå de nasjonale målene mer krevende. Eksempler på dette er fokuset på høyere fartsgrenser, føringer om restriktiv bruk av streknings-ATK og nå altså forenklinger av førerkortkravene, sier Johansen.

 

Les høringssvaret fra Trygg Trafikk.