Går imot bygging av smale motorveier med fartsgrense 110 km/t

– Å bygge nye smale motorveier med fartsgrense 110 km/t er verken bra for trafikksikkerheten eller samfunnsøkonomien, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.

110 kilometer i timen skilt på motorvei med bil i fart midt i bildet

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet samfunnsøkonomiske konsekvenser ved å bygge smal firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t på strekninger som vi i dag bygger to- og trefeltsveier med 90 km/t basert på trafikken. Hovedkonklusjonen er at en slik endring vil føre til flere ulykker og ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utredningen er nå på høring med frist 10. februar 2020.

Vil føre til flere alvorlige ulykker

– Trygg Trafikk går imot forslaget fordi det vil føre til flere alvorlige ulykker, sier Johansen. Det er høyere fartsgrense som gjør smale firefelts motorveier til en mindre trafikksikker løsning enn to- og trefeltsveier, som med dagens standardkrav bygges med midtdeler og sikre kryss.

– Høyere fartsgrense vil redusere reisetiden, men tidsgevinsten er marginal, for eksempel 6 minutter på en strekning på 50 kilometer. Det er ikke verdt den økte ulykkesrisikoen, mener Johansen.

Det er godt dokumentert at høyere fart øker ulykkesrisikoen. Dette faktum gjenspeiles også i ulykkesstatistikken. Analyser viser at høy fart var en medvirkende årsak i mer enn 40 prosent av alle dødsulykker i Norge i perioden 2005-2018.

Dårlig bruk av felleskapets ressurser

Smale firefelts motorveier er mye dyrere å bygge enn to- og trefeltsveier, blant annet fordi de er bredere og krever flere og lengre tunneler og broer. – Dersom samferdselsbudsjettet var ubegrenset så kunne vi bare «bygget i vei». Men faktum er at vi må prioritere. Å bygge smale firefelts motorveier på strekninger der vi ut fra trafikkgrunnlaget kan klare oss med to- og trefeltsveier, er dårlig bruk av felleskapets ressurser, sier Johansen. Det er også et stort behov for å sikre eksisterende veinett med blant annet midtrekkverk, gul midtstripe og utbedring av sideterreng.

Bekymret over regjeringens fartsiver

Trygg Trafikk er ikke prinsipielt imot motorveier. Dette er generelt de beste og sikreste veiene vi har. Det denne saken handler om, er å bygge smale motorveier med 110 km/t fartsgrense på strekninger der to-trefeltveier er den foretrukne løsning – både fordi det ikke er nok trafikk til å bygge motorveier med vanlig bredde og sikkerhetsstandard her og fordi det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. – Dette forslaget lanseres samtidig med heving av fartsgrenser og begrensing av bruk av streknings-atk. Trygg Trafikk er bekymret for den langsiktige konsekvenser av denne politikken, som går på tvers av all kunnskap som ligger til grunn for nullvisjonen, sier Johansen.   Her finner du høringsdokumentet.