Høring om mer fleksible vegnormaler: God anledning til å skrote smal firefelts motorvei

Trygg Trafikk støtter forslaget om å åpne opp for to/tre-feltsveier for større trafikkmengder og motorveier med lavere fartsgrense fordi det gir «mer sikker vei for pengene». Samtidig må løsningen med smal firefelts motorvei fjernes da ulykkesrisikoen øker.

Foto: Knut Opeide – To/tre felts veg langs E6 Gudbrandsdalen (Frya-Sjoa). — Vi mener at høringsforslaget, som åpner for økt bruk av to/tre-felts vei og firefelts motorveier med lavere fartsgrense, møter behovene for å kunne tilpasse veibyggingen bedre til kapasitetsbehov og terreng. Dermed faller behovet for smal firefelts motorvei bort, og løsningen bør derfor fjernes fra vegnormalen, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder i Trygg Trafikk.   

Anbefaler økt bruk av to/tre-feltsveier når trafikkmengdene ikke er så store

Høringsforslaget endrer ikke på muligheten for å bygge smal firefelts motorvei, der veiskulderenreduseres fra 2,75 til 1,5 meter. Trygg Trafikk har vært kritisk til denne løsningen helt fra den ble innført i 2020, på tross av trafikksikkerhetsfaglige råd. Ifølge en rapport fra TØI medfører denne løsningen økt ulykkesrisiko på 15-20 prosent sammenlignet med fullskala firefeltsvei. Smal firefeltsvei ble også problematisert av Statens havarikommisjon i deres rapport om dødsulykken på E18 ved Arendal i 2020, mellom en personbil og et vogntog som sto parkert på veiskulderen.  Selv om årsaken til ulykken var sammensatt, mente kommisjonen at utilstrekkelig bredde på veiskulder, samt manglende avbøtende tiltak (havarilommer og varsling) var de viktigste faktorene for dødsulykken. — Firefelts motorveier som bygges for 110 km/t bør ikke ha så smale veiskuldre at det går ut over trafikksikkerheten. Dersom man ønsker å bygge rimeligere motorveier er det bedre med to/tre-feltsvei eller firefelts motorveier med 90 eller 100 km/t. To/tre-feltsvei som bygges med midtdeler med 90 km/t, samt firefelts motorvei med 90 eller 100 km/t gir svært god framkommelighet, og krever ikke like store arealer. Disse løsningen gir mulighet for å bygge rimeligere motorveier, og fører til mindre inngrep i sårbar natur. I tillegg ivaretar man trafikksikkerhet, sier Loftsgarden.   

Smal veiskulder = flere ulykker

Årsaken til at Trygg Trafikk er kritiske til smal firefelts motorvei er at løsningen fører til økt ulykkesrisiko da veiskulderen ikke gir nok plass i tilfelle noe uventet oppstår.  — Skulle du av ulike årsaker måtte stoppe langs en smal firefelts motorvei så er det ikke plass til bilen langs veiskulderen. Det betyr at bilen må stanses delvis i veien. Dermed kan det raskt oppstå farlige situasjoner både for de som har stanset og for de som kommer bakfra i 110 km/t. Den smale veiskulderen reduserer i tillegg førerens sikkerhetsmargin til å hente seg inn ved uoppmerksomhet, trøtthet eller ved unnamanøver. For politiet blir det også mer krevende å stanse kjøretøy som setter andre trafikanter i fare, og utrykningskjøretøy mister viktig fremkommelighet ved ulykker, fortsetter Loftsgarden.   Hvis trafikkmengdene er så store at det bør bygges firefelts motorvei er Trygg Trafikks råd tydelige. — Er behovene for firefelts motorvei til stede, må den bygges i fullskala med brede nok veiskuldre. Vi har ingen liv å miste, og kan ikke kompromisse på trafikksikkerheten, oppfordrer Loftsgarden.  

En vegnormal bør ikke inkludere avbøtende tiltak

Den smale firefelts motorveien er i vegnormalen formalisert med at utbygger skal vurdere og etablere avbøtende tiltak, som for eksempel havarilommer og elektroniske skilt for variable fartsgrenser. Havarikommisjonens rapport om ulykken i Arendal viser at praksisen medfører uklare ansvarsforhold, og at det ikke finnes noe system for å følge opp at nødvendige avbøtende tiltak faktisk etableres. Avbøtende tiltak kan også være kostbare og utbygger kan derfor ha insentiver til å gå på akkord med sikkerheten. – En vegnormal skal bestå av løsninger som er så velprøvde og sikre at det ikke er behov for avbøtende tiltak. Det å inkludere avbøtende tiltak som del av standarden er derfor selvmotsigende og i strid med formålet. I stedet bør avbøtende tiltak betraktes som unntak, der utbygger må søke dispensasjon, sier Loftsgarden. 

Unngå økt uforutsigbarhet for trafikantene

For trafikantene er det viktig at veiene bygges etter nasjonale enhetlige standarder. Å unngå unødvendig standardsprang og variasjoner på enkeltstrekninger er et viktig prinsipp i trafikksikkerhetssammenheng.   – Selv om vi ønsker mer fleksible vegnormaler velkommen, må det ikke gå på bekostning av trafikantenes forutsigbarhet og trafikksikkerhet, avslutter Loftsgarden.