Høring om mer fleksible vegnormaler: God anledning til å skrote smal firefelts motorvei