Langt flere ulykker der bare syklisten er involvert

En ny rapport viser at det skjer langt flere sykkelulykker enn det som kommer frem i den offisielle skadestatistikken.

Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Trygg Trafikk kartlagt status og utfordringer når det gjelder trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister i Norge.  — Trygg Trafikk er opptatt av at det nasjonale målet om at flere skal sykle og gå skal skje uten at flere omkommer eller blir skadd i trafikken. Syklister og fotgjengere har høyere risiko i trafikken enn personer som kjører kollektivt eller bil. Det er bakgrunnen for at vi har ønsket å få utarbeidet denne rapporten, sier Tori Grytli, fagsjef i Trygg Trafikk. 

Stort sprik mellom skadetallene

Rapporten viser blant annet at det er et stort sprik mellom skadetallene for sykkel fra den offisielle skadestatistikken fra politiet og rapporteringen fra helsevesenet.  Mens den offisielle statistikken viser at påkjørsler av biler og tunge kjøretøy er det største ulykkesproblemet for syklister og fotgjengere, viser skadedata fra helsevesenet et helt annet bilde. Ifølge skadetallene som er registrert ved Oslo skadelegevakt er det skader etter eneulykker som dominerer.  Oslo skadelegevakt har registeret om lag 11 ganger så mange sykkelskader enn det som registreres i den offisielle statistikken.  Se rapporten fra TØI her: Trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere – status og utfordringer