Må ta grep rundt bytrafikk, MC og moped

Færre dør og blir hardt skadd i trafikken, men innsatsen mot byområdene og MC og moped må skjerpes viser status fra årets resultatkonferanse for trafikksikkerhet. Utviklingen i andel drepte og hardt skadde viser at det må rettes fokus mot nye innsatsområder.

Resultatkonferansen for trafikksikkerhet 2019 ble arrangert av Statens vegvesen i Oslo Kongressenter Folkets hus fredag den 14. juni. Fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud trakk frem trafikkultur i byene og drepte på MC og moped som utfordringer som bør vies særlig oppmerksomhet fremover. Utviklingen etter 2010 viser at en økende andel av de drepte og hardt skadde er i de største byområdene, i tillegg ser vi også en økende andel blant førere av MC og moped.

Trafikksikkerhet i storbyområdene

Utviklingen i storbyområdene etter 2010 har vært mest positiv for bilførere og bilpassasjerer, men det er liten endring i reduksjon av antall drepte og hardt skadde syklister, fotgjengere, MC og andre trafikantgrupper. Nullvekstmålet vil føre til økning i gang- og sykkeltrafikken. Det må gjøres en betydelig innsats skal vi unngå at dette fører til flere drepte og hardt skadde.

-Vi må finne nye måter å tenke trafikksikkerhet på. Vi har flere og flere som bor i byene og flere som vi ønsker skal bruke samme areal. Det ligger en utfordring her. Hvordan skal vi skape en god trafikkultur for det arealet vi skal bruke felles? Vi må få alle til å se utfordringene fra hverandres perspektiv, sa fungerende Vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Uten skadereduserende tiltak vil flere blir drept eller hardt skadd.

Prognoser fra Statens vegvesen viste hvor mange flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister vi kan forvente å få uten å gjennomføre skadereduserende tiltak. Prognosene viser en forventet økning med totalt 40 – 45 flere drepte og hardt skadde fotgjengere og syklister i 2030 vs 2016. Når vi i tillegg inkluderer ikke rapporterte ulykker viser tallene en forventet økning på 400 – 450 flere hardt skadde og drepte fotgjengere, samt 50 – 70 flere syklister. Dette viser et tydelig behov for økt innsats og flere skadereduserende tiltak rettet mot gående og syklende i storbyene fremover.

-Vi ønsker nullvekst til tross for dyster prognose. Dersom vi skal unngå dette må nullvekstmålet følges opp med markant innsats som reduserer risikoen for syklende og gående. Dette har foreløpig ikke blitt tatt nok på alvor, sa sjefingeniør i Statens vegvesen Sigurd Løtveit.

Fortsatt høy risiko for førere av MC og moped

Risikoen for ulykker på MC og moped er høy sammenlignet med andre kjøretøy, og MC og moped dominerer en mye større andel av drepte og hardt skadde enn tidligere. Utforkjøringsulykker er hovedårsaken og i 69% av tilfellene kjørte vedkommende ut i ytterkurver. Seniorrådgiver Yngvild Munch-Olsen fra Statens vegvesen pekte på at fart er dominerende årsak til disse ulykkene.

Det er satt ambisiøse mål for denne målgruppen: I planperioden 2018 – 2021 skal gjennomsnittlig risiko for MC- og mopedfører å bli drept eller hardt skadd reduseres med 30%. Skal vi nå målene må vi gjøre en enda sterkere innsats mot denne kjøretøysmålgruppen.