Nasjonal transportplan: et skritt i riktig retning

Den rykende ferske transportplanen som ble lagt frem i dag inneholder svært ambisiøse mål og mange gode føringer for trafikksikkerhetsarbeidet de neste 12 årene. Det gleder Trygg Trafikk, som har høye forventninger til fortsettelsen.

Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken står ved lag. Nå settes et nytt og enda mer ambisiøst etappemål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030. – Vi er fornøyd med planen, men å få ord til handling vil kreve bred innsats i flere sektorer. Prioriteringen av trafikksikkerhet ser vi først i de årlige budsjettene, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Flere skal gå og sykle Byene vokser og regjeringen vil videreføre nullvekstmålet om at transportveksten skal tas ut ved at flere går, sykler og bruker kollektiv transport. Myke trafikanter har høyere skaderisiko enn bilførere og ulykker med gående og syklende er den største trafikksikkerhetsutfordringen i tettbygde strøk. – Trygg Trafikk er derfor glad for at regjeringen vil arbeide for at nullvekstmålet ikke kommer i konflikt med nullvisjonen. Denne føringen må tas på alvor i arbeidet med de nye byvekst- og bymiljøavtalene, understreker Johansen. Barnas transportplan For første gang har barna fått et eget kapittel, Barnas transportplan. Målet er å ivareta barnas perspektiv i planleggingen av fremtidens transportsystem. Gjennom fokus på bl.a. trygg skolevei, sikker skoleskyss og god trafikkopplæring skal trafikksikkerheten styrkes. – Dette er et historisk løft som vi ønsker velkommen. Vi er spesielt fornøyd med at kompetansen om trafikksikkerhet skal styrkes i barnehage og skole, og forventer at dette ivaretas i forbindelse med regjeringens pågående gjennomgang av kunnskapsløftet, sier Johansen.