Ny europeisk rapport slår fast: Trafikkopplæring virker!

– Det er viktig å få bekreftet hvor godt opplæring virker! De landene i Europa med best trafikkopplæring, har også færrest ulykker. Det viser analyser og erfaringsutveksling med andre europeiske land, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Hun har vært Norges representant i et europeisk elitepanel om opplæring i trafikksikkerhet. Ekspertpanelet LEARN! (Leveraging education to advance road safety now) har kartlagt status på trafikkopplæring i europeiske skoleverk, skapt møteplasser for fagfolk innenfor trafikksikkerhet og bygd opp en felles nettportal for overføring av erfaring om kompetanse.

Opplæring er nødvendig for å øke trafikksikkerheten

Det er European Transport Safety Council (ETSC) som står bak LEARN!. Det viktigste budskapet er at opplæring ikke bare er viktig, men helt nødvendig for å oppnå økt trafikksikkerhet. De europeiske landene har forpliktet seg til å gi trafikkopplæring i skolen, men kartleggingen viser at tilbudet i Europa likevel varierer mye. Derfor er det nå utarbeidet en ny rapport som viser hvorfor trafikkopplæring er viktig, som blir lansert på FN’s internasjonale dag for utdanning, 24.januar. – Rapporten gir anbefalinger som bør følges opp i alle land i Europa, for å sikre at barn og ungdom får god trafikkopplæring. Målet vårt må være å tilby opplæring til alle barn og ungdommer opp til 18 år, både i barnehagen, grunnskolen og videregående skole i alle land, forteller Kristin Eli Strømme.

17 nøkkelprinsipper med «beste praksis»

En viktig del av rapporten er de 17 nøkkelprinsippene. Disse er i hovedsak rettet mot beslutningstakere og myndigheter på nasjonalt og lokalt plan, og de bør ligge til grunn når man skal utarbeide retningslinjer og planer for trafikkopplæring. Andre kan også ta prinsippene i bruk. For eksempel kan det være nytt for en rektor på en skole som skal utvikle retningslinjer for skolens trafikkarbeid. For hvert av prinsippene følger eksempler til inspirasjon, en form for «beste praksis»-eksempler, som viser hvordan prinsippene kan omsettes til praktisk opplæring.

Trafikkopplæring av barn er grunnlaget for å nå 0-visjonen

Rapporten, Key Principles for Traffic Safety and Mobility Education slår fast nødvendigheten av at alle land i Europa og verden må jobbe sammen for at vi skal oppnå nullvisjonen der ingen dør eller blir hardt skadd i trafikken. – Opplæring av barn og unge er ett av flere viktige tiltak i arbeidet med å øke trafikksikkerheten. I 2019 oppnådde Norge for første gang et viktig mål da ingen barn omkom i trafikken. Men vi må ikke hvile fordi færre barn blir hardt skadd eller omkommer i trafikken enn tidligere. Det kommer stadig nye barn til verden, trafikkbildet blir mer komplisert, og nye barn og unge må lære seg å ferdes i trafikken. Derfor må opplæring fortsette for nye generasjoner, sier en engasjert Kristin Eli. Tallene for Europa viser mye dystrere resultater. Totalt omkom over 25 000 mennesker på europeiske veier i 2018. Over 1000 av disse er barn.

Barna er ikke «små voksne»

Trafikksikkerhet angår alle. Alle er trafikanter og trafikksikkerhet er et felles ansvar. Voksne trenger å forstå barns forutsetninger i trafikken. Barn er ikke «små voksne». De har andre fysiske og kognitive forutsetninger som gjør dem mer sårbare i trafikken. Kristin Eli utdyper: – Alle barn har rett til en trafikksikker oppvekst, og voksne har et særlig ansvar for at barna er trygge i trafikken. Vi vet godt at voksne er viktige rollemodeller for barn både i trafikken og ellers. Derfor må gode vaner i trafikken etableres tidlig slik at barna skal bli trygge trafikanter som voksne. Også for voksne er trafikkopplæring viktig. Enkelt sagt er det en livslang læringsprosess, og alle trenger kunnskap, ferdigheter og innsikt for å være trygge trafikanter enten vi beveger oss på to bein eller på to eller fire hjul. Opplæring er derfor et langsiktig arbeid og en investering for framtida.

Trafikksikkerhet på tvers av fagområder

Skolene og barnehagene har et særskilt ansvar for at barna får god opplæring i trafikksikkerhet. De må også sørge for at trafikk og trafikksikkerhet får sin velfortjente plass i virksomhetens planer, i HMS-arbeid og i samarbeidet med foreldrene. – Noen tenker kanskje at trafikksikkerhet bare har med samferdsel å gjøre, men trygg og sikker trafikk har også med bærekraft, miljø og ikke minst helse å gjøre. Det er helt avgjørende at vi samarbeider på tvers av fagområder og organer for å oppnå ambisiøse mål for trafikksikkerhetsarbeidet, sier Strømme. Det gledelige er at rapporten viser tydelig at opplæring virker. De landene i Europa som er best på trafikkopplæring, er også de landene med færrest drepte barn og ungdommer. – Norge topper den statistikken, og det er vi glade for. Men det må ikke bli en hvilepute, avslutter Kristin Eli Strømme.

De 17 nøkkelprinsippene

Prinsippene følges av eksempler på «best practice».

 1. Gi barn og ungdom trafikkopplæring av høy kvalitet med kontinuitet og progresjon.
 2. Innlemme trafikkopplæring i skolens læreplan, inkludert et minsteantall undervisningstimer.
 3. Fastsette strategiske, taktiske og operasjonelle mål i trafikkopplæringen.
 4. Tildele tilstrekkelige ressurser til trafikkopplæring.
 5. Involvere og støtte skoleledelsen.
 6. Motivere skoler til å ha en strategi for trafikksikkerhet og ferdsel.
 7. Utnevne en trafikk-kontaktlærer på skolen.
 8. Styrke lærernes kompetanse og støtte dem.
 9. Sikre at trafikkopplæring er kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon.
 10. Sørge for at opplæringen i trafikksikkerhet er oppdatert.
 11. Bruke kvalitetsstandarder.
 12. Gjennomføre tester, prosesser og/eller resultatevalueringer.
 13. Vurdere elevene og la elevene vurdere seg selv.
 14. Bruke tverrfaglig materiell i trafikkopplæringen.
 15. Lære fremtidige lærere hvordan de gir opplæring i trafikksikkerhet under utdanningen.
 16. Oppfølging for å sikre at det gis trafikkopplæring.
 17. Involvere elever, studenter, foreldre og alle relevante aktører.