Ny rapport fra Havarikommisjonen problematiserer motorveier med smal veiskulder

Havarikommisjonen konkluderer med at dødsulykken på E18 ved Arendal i 2020 kan knyttes til manglende vektlegging av trafikksikkerhet ved prosjektering og bygging av veistrekningen. – Dette er viktig kunnskap som må få betydning for nye motorveier, mener Trygg Trafikk.

Dødsulykken i Arendal skjedde da føreren av et vogntog måtte stoppe for å feste en lastestropp på en 110- strekning med smal veiskulder. Føreren måtte derfor stå delvis i veibanen. Kort tid etter ble han påkjørt av en personbil som kjørte på autopilot.

Trafikksikkerheten ble ikke ivaretatt

Havarikommisjonens rapport viser at den smale veiskulderen på 2 meter, manglende havarilommer og varsling var de viktigste medvirkende faktorene til at ulykken inntraff. Havarikommisjonen konkluderer derfor med at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier ved prosjektering og bygging av veistrekningen. I følge rapporten godkjente Statens vegvesen løsningen med redusert veiskulderbredde, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen. Nye Veier valgte derimot å ikke etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen, og Statens vegvesen fulgte ikke opp at de avbøtende tiltakene ble gjennomført. – Havarikommisjonens rapport er svært grundig og interessant. Den tragiske ulykken og funnene bekrefter dessverre forskning som viser at smal veiskulder fører til 15-20 prosent flere ulykker. Vi anbefaler sterkt at denne kunnskapen legges til grunn for bygging av nye motorveier, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Målkonflikt mellom «mer for pengene» og nullvisjonen

Solberg-regjeringen besluttet i 2020, etter en lang utrednings- og høringsprosess, å etablere smal firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t som en ny veistandard. Havarikommisjonen stiller spørsmål ved denne veistandarden som de mener eksemplifiserer en konflikt mellom de nasjonale transportmålene «mer for pengene» og nullvisjonen, der økonomi har blitt prioritert foran trafikksikkerhet. Havarikommisjonen tilrår derfor at Statens vegvesen reviderer kravene knyttet til redusering av skulderbredde slik at de omfatter krav til dokumentasjon av avbøtende tiltak og den risikoreduserende effekten av disse, dersom smale firefelts motorveier tillates.

Mer fleksible regler for veibygging må bygge på nullvisjonen

Vegdirektoratet fremmet i juni i år et forslag til endringer i dagens veinormaler for hovedveinettet. Forslaget innebærer en mer fleksibel tilnærming til årsdøgnstrafikk, bredde og fartsgrenser. Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om dette etter budsjettavtale med SV. Målet er at veibyggingen skal bidra til klima- og miljømålene, samtidig som at nullvisjonen og trafikksikkerheten vektlegges. Trygg Trafikk er avventende til dette forslaget, da konsekvensene for trafikksikkerheten ikke er entydig. Uansett er det viktig at nullvisjonen og Havarikommisjonens rapport legges til grunn for det videre arbeidet med veinormalene, sier Johansen.   Kom til Samferdselsteltet på Arendalsuka eller se streamingen av «Hvordan få mer sikker vei for pengene?». Du kan se hele programmet for Samferdselsteltet på OFVs hjemmesider.