Seier for nullvisjonen: Utrykningspolitiet består!

– Det er gledelig at en samlet justiskomite ber regjeringen om å bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet (UP). Politikontroller er et svært effektivt tiltak for å forebygge trafikkfarlig atferd. UP er garantisten for at politiet prioriterer trafikksikkerhet og utfører arbeidet på en kunnskapsbasert måte, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Regjeringen har i stortingsmeldingen om politireformen foreslått å utrede en overføring av UPs ressurser til politidistriktene. Justiskomiteens innstilling er nå klar, og en samlet komite er enig med Trygg Trafikk i at en avvikling vil ha en svært negativ effekt på nullvisjonen og det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet.

Støtter Trygg Trafikk på alle punkter

Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til høringen om NOU 2017:11 Særorganutredningen, der et   samlet trafikksikkerhetsmiljø og en rekke sentrale organisasjoner i samferdselssektoren advarte sterkt mot forslaget om å avvikle UP. Trygg Trafikk påpekte allerede da at forslaget bygget på mangelfull trafikksikkerhetsfaglig kompetanse og samfunnsøkonomisk analyse. Transportøkonomisk institutt har gjentatte ganger dokumentert at politikontroller har sterk forebyggende effekt på trafikkfarlig atferd og at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. – En avvikling av UP ville vært katastrofalt for nullvisjonsarbeidet. Politidistriktene har et bredt ansvar og verken kompetanse eller kapasitet til å prioritere trafikksikkerhet, sier Johansen.

Dagens organisering er smart

Trygg Trafikk uttalte på høringen i Justiskomiteen at en avvikling av UP ikke løser kapasitetsproblemene i politidistriktene. – Dagens 300 UP-stillinger utgjør allerede i dag en del av politidistriktenes uniformerte styrke, øremerket til trafikktjeneste. De mobile og fleksible UP patruljene bistår ofte politidistriktene ved ekstraordinære hendelser, og dagens organisering er derfor smart og effektiv, understreker Johansen.

Ikke gjøre samme feil som Sverige og Danmark

Sverige, Danmark og Finland har lagt ned sine trafikkpoliti og Justiskomiteens flertall viser til at Trygg Trafikk påpeker at det rapporteres om svekkelse av trafikksikkerhetsarbeidet.  Tall fra Sverige viser for eksempel at antallet registrerte fartsovertredelser er mer enn halvert de siste ti år på grunn av en kraftig reduksjon i politiets manuelle fartskontroller. – Selv om vi har god dokumentasjon både på effekt og samfunnsøkonomisk nytte av UPs innsats, har særorganet vært truet med gjentatte nedleggelser de senere år. Vi er derfor svært glade for at Stortinget vil gi UP ro til å fortsette det viktige arbeidet med å gjøre veiene våre trygge, avslutter Johansen.