Skole og FAU må samarbeide om sykling

Selv om det nå er opp til foreldrene å bestemme når barna kan sykle til skolen, bør skolene og FAU samarbeide om lokale sikkerhetsvurderinger og gode retningslinjer.

Det sier Kristin Eli Strømme, opplæringssjef i Trygg Trafikk. Sykling i trafikken kan være komplisert og krever opplæring, trening og modning. Trygg Trafikk er tydelige på at barn bør være 10-12 år for å sykle alene i blandet trafikk og ha fått sykkelopplæring over tid. Lokale variasjoner Forholdene for syklister og gående varierer fra skole til skole og sted til sted. Det vil derfor være store lokale variasjoner for når elevene kan sykle trygt til skolen. – Trygg Trafikk oppfordrer skoler og foreldreutvalg til å gjøre lokale sikkerhetsvurderinger og deretter lage retningslinjer for sykling og trafikksikkerhet som passer sitt nærmiljø. Retningslinjene bør deretter inkluderes i skolens reglement og formidles til foreldre på foreldremøter. Veileder under utarbeiding Trygg Trafikk er i full gang med å lage en veileder til dette arbeidet som vil bli sendt til alle landets skoler i løpet av noen uker. Sjekkliste For å komme i gang kan skole og foreldre starte med følgende sjekkliste:

  1. Er veien tilrettelagt for syklister?
  2. Hvordan er trafikkmengden og fartsnivået på skoleveien?
  3. I hvor stor grad klarer elevene å orientere seg i trafikken?
  4. Hvordan er skolens sykkelopplæring?

Sjekklisten gir grunnlag for å bestemme:

  • Når og hvordan skolens sykkelopplæring gjennomføres
  • Når elevene kan sykle trygt alene til skolen
  • Bruk av sikkerhetsutstyr som hjelm, lys på sykkelen og refleks

Skolens ansvar Skolen har ansvar for elevenes sikkerhet på skoleveien. Dette ivaretas gjennom internkontrollsystemet (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) og gjennom opplæring (Kunnskapsløftet). Det er kompetansemål som sier at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (etter 4. trinn), og at elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel (etter 7. trinn). Systematisk trafikktrening må legges til elevenes nærmiljø og fokusere på aktuelle utfordringer de møter. Pressemelding fra Regjeringen om sykling til skolen.