Trafikantenes feil fører til dødsulykker

Det er feil fra bilførere og andre trafikanter som utløser dødsulykkene. Men harde hindringer i sideterrenget og mangel på midtdeler kan føre til dødelige skader.

Det er slik mange omkommer i trafikken, viser en fersk ulykkesrapport fra Statens vegvesen. Mandag 16. juni ble rapporten om fjorårets dødsulykker i veitrafikken presentert av veidirektør Terje Moe Gustavsen. Til sammen 187 personer døde i 170 ulykker. – Det er en ganske kraftig økning fra 145 omkomne i 2012. Vi finner imidlertid ingen forklaring på hvorfor denne økningen skjedde, sier Gustavsen.

Mange årsaker

Det er ulykkesanalysegruppene i Statens vegvesen som gransker dødsfall i trafikken. De har kommet til følgende konklusjon når det gjelder ulykkene i 2013:

  • 46 prosent av ulykkene skyldes manglende førerdyktighet (manglende erfaring, uoppmerksomhet, feilvalg).
  • 35 prosent skyldes høy fart etter foreholdene eller hastighet godt over fartsgrensen (over førerkortbeslag).
  • 29 prosent skjedde på grunn av feil eller mangler ved kjøretøy.
  • 24 prosent skyldes feil eller mangler ved veien.
  • 18 prosent skyldes vanskelige vær- og føreforhold.
  • 17 prosent skjedde etter sykdom.
  • 16 prosent skyldes ruspåvirkning (alkohol, narkotika eller «trekantmedisiner»).
  • I tillegg satt 33 prosent av de omkomne i bil uten bilbelte.

I hver enkelt ulykke er det ofte tre eller flere medvirkende årsaker til ulykkene. Det kan også være flere medvirkende årsaker til at de involverte ble utsatt for dødelige skader under ulykkene.

Farlig sideterreng

Statens vegvesen deler de medvirkende årsakene inn i tre kategorier: årsaker som i avgjørende grad, stor grad eller mindre grad førte til ulykkene. Feil som i avgjørende grad førte til ulykker ble nesten utelukkende begått av trafikantene. Ingen av veiene hadde slike feil eller mangler, skriver Statens vegvesen i rapporten. – Trafikantene gjør feilene som utløser ulykken. Så kan en fjellknaus eller en annen hindring i sideterrenget føre til at skaden blir dødelig, forklarer Gustavsen.

Høy fart fatalt

Den vanligste feilen trafikantene gjør, er å holde for høy fart. – Hastigheten virker «dobbelt». Den utløser ulykken og den fører til at det oppstår dødelige skader når ulykken først har skjedd, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet. Kun et av kjøretøyene hadde feil som i avgjørende grad førte til dødsulykken. De vanligste feilene en ser ved biler involvert i de alvorligste ulykkene dreier seg ofte om feil ved dekk eller hjulene.