Trafikkopplæring styrkes i skolen

Nylig lanserte Utdanningsdirektoratet nye læreplaner som skal gjelde for grunnskolen fra neste skoleår. Trafikkopplæring er fortsatt en viktig del av barnas skolehverdag.

Det har vært stor forventning til nye læreplaner for grunnskolen. Trygg Trafikk har vært tydelig på at trafikkopplæringen i skolen må bestå og styrkes. Nå er opplæringssjefen i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, begeistret. – Det er mye bra i de nye læreplanene. Ikke minst at det har kommet inn kompetansemål knyttet til trafikk i kroppsøving allerede fra 2. klasse. Det vil bidra til en fin sammenheng med vekt på trafikk fra barnehagen og gjennom hele skoleløpet. I tillegg til at trafikk er viktig allerede fra barnetrinnet, er det også flere muligheter for å knytte trafikk til flere fag enn hva det har vært tidligere. – Det er ikke lenger bare i kroppsøving at trafikk er relevant. I andre fag som KRLE, samfunnsfag og naturfag vektlegges etikk, det å ta gode og ansvarlige valg i livet og å tenke sikkerhet. Skolens ansvar for trafikkopplæring er styrket gjennom de nye planene, påpeker Meisfjord.

Færre kompetansemål gir større frihet

– Kroppsøvingsplanen vektlegger begreper som helse, trening, bevegelse og ferdsel. Det gir skolen en større frihet som de kan utnytte lokalt. For Trygg Trafikk er sykling og det å ferdes trygt det viktigste fordi det er de ferdighetene barna trenger når de skal ut i trafikken. Derfor må de starte å øve tidlig. Vi vil støtte skolene i dette, sier Meisfjord

Mobilitet i endring: Vi har nye måter å bevege oss på

– Vi tror at når skolen jobber med risikoadferd, holdninger og etiske vurderinger i en tidlig fase, så får barna en kompetanse de trenger for å ta gode valg gjennom hele livet. Hvis skolene nå er flinke til å jobbe med dette bredt i ulike fag, så vil alle barn og unge framover kunne bli bedre rustet til å innarbeide gode holdninger og ta gode valg, sier Meisfjord. I de nye læreplanene er ikke det å kunne sykle et konkret kompetansemål eller begrep, men Meisfjord mener likevel trafikkopplæring på sykkel er godt ivaretatt i planene gjennom tverrfaglige tema og konkrete kompetansemål. – Vi beveger oss på nye måter, og det kommer vi også til å gjøre i framtiden. Begrepet bevegelse er veldig viktig i den nye kroppsøvingsplanen og hyppig brukt. Mobilitet er i endring og vi får stadig flere  framkomstmidler på hjul. Vi må tenke mye bredere enn som så og da er begrepet bevegelse et godt ord. Læreplanene vi nå har fått skal jo være aktuelle lenge!

Fra 10. trinn skal elevene vurdere risiko

På 10. trinn skal elevene «vurdere risiko og trygghet ved ulike uteaktiviteter, forstå og gjennomføre trygg ferdsel». Det betyr blant annet at tiendeklassinger i dag skal forstå risiko, vurdere og ta gode valg for seg selv og av hensyn til andre. – Det er flott å se at vegtrafikklovens § 3 om å ferdes hensynsfullt, være aktpågivende og varsom, gjenspeiles i både bredden i flere av planene og i konkrete kompetansemål. Her har utdannings- og samferdselsmyndighetene klart å gjøre koblinger som lover godt for at dagens barn og unge skal bli gode trafikanter i, avslutter Meisfjord.