Trygg Trafikk anbefaler hjertesoner i stedet for skolepatruljer

Trygg Trafikk mener at barn ikke bør ha ansvar for sikkerheten til andre barn. På skoleveien er det de voksne som har dette ansvaret – det vil si skoleeier (kommunen) og skolen, i samarbeid med elevenes foreldre. Trygg Trafikk tilbyr ikke lenger materiell til skolepatruljer, og anbefaler heller at skoler innfører hjertesoner.

Selv om skolepatruljer har eksistert i Norge siden 1952 uten alvorlige ulykker eller skader som Trygg Trafikk kjenner til, frarådes skolene til å bruke barn i skolepatruljer. Trygg Trafikk anbefaler i stedet skolene å utvikle hjertesoner (trygge soner rundt skolene med liten eller ingen trafikk) eller bruke voksne trafikkvakter. En av årsakene til at barn ikke bør være skolepatruljer, er at trafikken er mye mer komplisert nå enn tidligere. – Barn lar seg også lett avlede og distrahere, og dette kan fort få alvorlige følger dersom en uforutsett hendelse skjer. I et HMS-perspektiv (helse, miljø og sikkerhet) er det å stå skolepatrulje ved en høyt trafikkert vei med støy og forurensning, noe Trygg Trafikk mener ikke er bra for barn, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Grundig drøfting internt

Trygg Trafikks rolle er å jobbe for økt trafikksikkerhet for alle. Organisasjonen har over tid drøftet mangler ved sikkerheten til både de skolepatruljerende elever, og de yngste elevene – spesielt ved kryssing av vei eller gate utenfor skolene i en travel morgentrafikk. – Selv om vi har utarbeidet et solid opplæringsmateriell, refleksvester og flagg med god kvalitet, har vi over tid stilt spørsmål ved sikkerheten til elevene som står skolepatrulje, og kvaliteten i opplæringen de patruljerende elever får på skolene rundt om i landet, fortsetter Meisfjord.

Lokalt engasjement viktig

Trygg Trafikk er kjent med at det på flere skoler i landet eksisterer godt innarbeidede og velorganiserte skolepatrulje-ordninger. I stedet for å legge ned skolepatruljene, oppfordrer Trygg Trafikk skolene til å gi disse andre oppgaver. – Trygg Trafikk er positive til alle former for lokalt engasjement som bidrar til økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Vi ser derfor ingen grunn til å kritisere lokale tiltak som kan bidra til økt oppmerksomhet og sikkerhet for elever på skoleveien. Likevel anbefaler vi at de lokale tiltakene organiseres på en slik måte at ansvarlige voksenpersoner får en tydelig rolle i organisering og gjennomføring av tiltakene, sier opplæringssjefen.

Alternativ til skolepatrulje

Trygg Trafikk har med flere samarbeidende organisasjoner og instanser etablert tiltaket Hjertesone. Hjertesone er et område rundt skolene som skal være spesielt trafikksikre for elevene der det er lite biltrafikk, tydelige dropp- og hentesoner og der det er trygt for elevene å sykle og gå. Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole. – Vi mener at hjertesoner er bedre for trafikksikkerheten enn skolepatruljer blant annet fordi hjertesoner er noe som foreldre, skole, kommune og barn utvikler i fellesskap, avslutter Meisfjord.

Selger ikke lenger utstyr til skolepatruljer

Fra og med skoleåret 2020/2021 selger ikke Trygg Trafikk lenger skolepatruljemateriell (vester og flagg) i sin nettbutikk, og har samtidig fjernet alt opplæringsmateriell og lenker til skolepatruljemateriellet på sine nettsider.