Ulykkesåret 2022: Trafikantenes adferd forårsaker flest dødsulykker

I 2022 omkom 116 mennesker i trafikken, en økning fra 2021 på nesten 45 %. Trygg Trafikk er bekymret for utviklingen. I år ser det ut til å bli enda flere omkomne, så langt i år har 111 mennesker omkommet. Årsaken til ulykkene er flere og sammensatte, men trafikantene sitter på en vesentlig nøkkel til…

Hvert år publiserer Statens vegvesen sin ulykkesanalyse for året som har gått. Fredag 17. november ble den presentert for samferdselsministeren, blant andre.  Dybdeanalysen fra Statens vegvesen er dyster lesning, dessverre. Samtidig gir den oss et viktig kunnskapsgrunnlag for å se på hvordan vi må jobbe med trafikksikkerhet i tiden fremover. Det er ofte trafikantenes mindre gode valg, som dominerer når vi ser på medvirkende årsaker til dødsulykkene. Manglende førerdyktighet, overdreven tro på egne ferdigheter, fart og rus går igjen, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.  Rapporten omtaler møteulykker og utforkjøringer som de vanligste ulykkestypene, og personbiler/varebiler og motorsykler som de vanligste kjøretøytypene.    – Vi arbeider for en nullvisjon og en reduksjon i antall drepte og hardt skadde, og i den forbindelse jobber vi systematisk med å følge opp våre tiltak i nasjonal tiltaksplan som er et helt sentralt og godt forankret rammeverk for å forebygge de alvorlige trafikkulykker.Nå er vi imidlertid på feil kurs med tanke på ulykkesbildet, noe vi har sett utvikle seg over tid, og vi ser at det vil være behov for kraftigere virkemidler for å komme tilbake på rett spor igjen, sier Johansen. – I tillegg til å jobbe forebyggende med kampanjer og informasjon ut til trafikantene, må vi styrke utrykningspolitiets tilstedeværelse med mer ressurser. Dessuten er flere ulykker knyttet til mer ekstrem risikoatferd. Dette må møtes med strengere regulering, som å inndra kjøretøyet ved farlige overskridelser av trafikkreglene, senke fartsgrensen på ulykkesutsatte strekninger, mener Johansen.– Med utgangspunkt i veikantundersøkelsen utført av UP i 2022, der det ble kartlagt en økning i antallet bilister som kjører med alkohol i blodet over tillatt grense, må vi også vurdere å innføre virkemidler som begrenser muligheten for å kjøre ruset og alkolås som et tillegg til inndragning av førerkortet for promilledømte kan være et slikt virkemiddel, sier Jan Johansen. Trygg Trafikk er dessuten opptatt av at man jobber på tvers av sektorer for å være best mulig rustet for oppgaven med å få ned antall drepte og hardt skadde. Vi er helt avhengig av å jobbe sammen for å lykkes på veien videre for bedre trafikksikkerhet.  

 – Vi må aldri glemme at det er menneskeliv dette handler om. Barn, ektefeller og pårørende som får livet sitt ødelagt i en meningsløs trafikkulykke. Vi har alle et ansvar for å ta riktige valg i trafikken. – Ikke sett deg bak rattet dersom du har drukket, la mobilen ligge når du kjører, bruk bilbelte, avpass farten etter forholdene og hold deg ellers til trafikkreglene, oppfordrer Johansen.