UP viktig for å redusere ulykkene

– Færre kontroller fører til flere drepte og hardt skadde. Vi trenger en styrking av UP, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Frps justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, har tatt til orde for å legge ned UP. Dette til tross for at forskning fra Transportøkonomisk institutt viser at en sterk økning i antall kontroller langs veiene ville vært et av de mest effektive virkemidlene for å redusere trafikkulykkene.

Dødsulykkene øker

I år har antall dødsulykker på veiene økt betydelig siden fjoråret. I 2012 døde 145 mennesker på norske veier. I år er det foreløpige antallet allerede 180 omkomne. – Det er et underlig tidspunkt å snakke om nedleggelse av Utrykningspolitiet. Vi ønsker oss et styrket UP, fordi vi ønsker færre drepte og hardt skadde i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Johansen regner det som sikkert at hvis UP forsvinner, vil også en stor del av kontrollvirksomheten på veiene forsvinne. – I en hektisk hverdag vil ikke lokalt politi klare å prioritere veitrafikken like høyt. Slik er situasjonen også i dag, sier Johansen. Politidistriktene er pålagt trafikkoppgaver fra Politidirektoratet, men disse blir nedprioritert. Det ser vi blant annet i Trondheim, hvor trafikkseksjonen er nedlagt.

Uforståelig

Direktøren i Trygg Trafikk forstår ikke hvordan Frps Jan Arild Ellingsen tenker i denne saken, og mener hans synspunkt må skyldes manglende kunnskap om arbeidet med trafikksikkerhet. – Vi håper ikke dette utspillet er representativt for regjeringspartiet Frps synspunkter, sier Johansen. Han sier veikontroller er et fag som fordrer den kompetansen en finner blant ansatte i UP, folk som daglig utfører tjenesten. Men særorganet UP er også et kompetansemiljø. Hvis det splittes opp, forsvinner mye samlet kunnskap og fokuset på trafikksikkerhet, frykter Johansen. – Hvis politikerne virkelig ønsker å bidra til en reduksjon i antall trafikkdrepte, er styrking av kontrollvirksomheten et viktig virkemiddel. Det betyr en styrking av UP, ikke en nedleggelse, sier Johansen.

Forhindrer ulykker

UP er et særorgan innen politiet, på linje med Kripos. Deres primæroppgave er rettet mot trafikantens adferd, ikke mot teknisk kontroll av kjøretøyene. Målet er å forebygge lovbrudd og forhindre alvorlige ulykker. I fjor pågrep UP 2000 personer for annet enn brudd på veitrafikkloven. De fleste av disse ble tatt for narkotika og tyveri. En betydelig andel sto bak grov kriminalitet.