Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy

Ja til strengere regulering av småelektriske kjøretøy

  • Ingrid Trømborg
  • 11.02.2021
Høringen om hvordan el-sparksyklene skal reguleres er nå avsluttet. Blant forslagene Trygg Trafikk støtter er omklassifisering fra sykkel til motorvogn, 12 års aldersgrense, 0,2 promillegrense, hjelmpåbud og tydeligere regulering av bruk av fortau.

– De senere års uregulerte inntog av el-sparkesykler har ført til betydelige trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i de store byene. Det er på høy tid med en strengere regulering av dette kjøretøyet og vi er derfor glade for at dette endelig tas tak i, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.

Fra sykkel til motorvogn

Små elektriske kjøretøy, bl.a. elektriske sparkesykler, ble i 2018 definert som «sykkel». Trygg Trafikk ser det som naturlig at disse kjøretøyene nå omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, fordi de drives fram av motor og ikke av “sparking”.

– Tiden er også inne for å innføre registreringsplikt og forsikringsplikt for disse kjøretøyene. Dette er avgjørende for å kunne identifisere og ansvarliggjøre førere som påfører andre skade og ikke minst sørge for at de som skades ivaretas på en bedre måte enn i dag, sier Kvanvik.

Nødvendig med promillegrense

Tall fra Oslo skadelegevakt viser at hele 41 prosent av de skadde på el-sparkesykkel, kjørte ruspåvirket, og 86 prosent av ulykkene skjedde om natten.

– Dette viser at kombinasjonen av tilgjengelige el-sparkesykler i områder med mange serveringssteder er svært uheldig for trafikksikkerheten. Vi støtter helt klart at det innføres promillegrense på 0,2 promille, sier Kvanvik.

Trygg Trafikk er også positive til andre tiltak som begrenser bruken av slike kjøretøy om natten i bysentrum. Mulighet for kommunene til å sette vilkår til bransjen om nattestenging er etter vårt syn mer hensiktsmessig enn et nasjonalt forbud.

Forbud mot kjøring på fortau?

Små elektriske kjøretøy, blant annet el-sparkesykler, kan i dag brukes på fortau, gangvei og gangfelt, men bare når gangtrafikken er liten og passering av gående skjer i god avstand og i tilnærmet gangfart.

– Mange brukere av el-sparkesykler benytter likevel fortauet selv når det er mange fotgjengere der. En del kjører alt for fort og setter både seg selv og andre i fare. Det beste hadde vært om det ble innført et forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau. Hvis myndighetene ikke går inn for det, støtter vi forslaget om en fartsgrense på 6 km/t på fortau, gangvei eller i gangfelt. Det vil bidra til å tydeliggjøre at man her ferdes på fotgjengernes premisser, sier Kvanvik.

Bør innføres 12-års aldersgrense

Norge har i dag ingen aldersgrense for bruk av el-sparkesykkel. Det er en utfordring når vi har et privat marked i sterk vekst. Stadig flere barn bruker el-sparkesykler for å komme seg til og fra skolen og fritidsaktiviteter. Trygg Trafikk er bekymret for sikkerheten til både unge brukere av el-sparkesykler og deres små medtrafikanter.

– Vi anbefaler derfor at det innføres en 12 års aldersgrense på bruk av el-sparkesykkel. Barn har svakere forutsetninger enn voksne til å ferdes trygt i trafikken og trenger særskilt beskyttelse. De er mindre av vekst, er mer impulsive og forstår ikke alltid konsekvenser av egne handlinger. Det er samfunnets ansvar å gi barn en særskilt beskyttelse, sier Kvanvik.

Helst hjelmpåbud for alle og minimum for barn

Registreringene ved Oslo skadelegevakt i 2019 og 2020 viser at hodeskader er den vanligste skaden blant brukere av el-sparkesykler. Kun 2,3 prosent av de skadde oppga å ha brukt hjelm. El-sparkesykler brukes ofte spontant, og hjelm er foreløpig ikke tilgjengelig på utleiesykler. Det er imidlertid utviklet integrerte sammenleggbare hjelmer som viser at dette er mulig.

– Vi har forståelse for at et hjelmpåbud vil være krevende for bransjen og brukerne, men mener at helse må komme først. Det er godt dokumentert at hjelm forebygge hodeskader blant syklister på en svært effektiv måte og at hjelmpåbud virker. Trygg Trafikk går derfor innfor et hjelmpåbud for alle. Alternativt støtter vi et hjelmpåbud for barn under 15 år, sier Kvanvik.

Steng