Nå kan kommuner søke statlig tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø

Nå kan kommuner søke statlig tilskudd til tryggere skoleveier og nærmiljø

 • Janina Mosti
 • 31.01.2022
Kommuner kan nå søke til Statens vegvesen om tilskudd til mer trafikksikre skoleveier og nærmiljø, slik at flere barn og unge trygt kan sykle og gå til skolen. Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Kommunene kan blant annet søke om tilskudd til:  

 • Fysiske tiltak på og langs kommunale og fylkeskommunale veier, ved barnehager og skoler og på strekninger utenom vei som dekker barn og unges transportbehov
 • Sykkelparkering
 • Tiltak for økt sikkerhet i tilknytning til holdeplass for skolebuss
 • Etablering av drop-soner
 • «Snarveier» som er viktig for sikker ferdsel for barn i tilknytning til skoler og nærmiljø.
 • Skilting og oppmerking av hjertesoner
 • Belysning i kryssingssteder for fotgjengere og syklister
 • Lokale kampanjer
 • Refleksvester og annet materiell

Tilskuddsordningen er en oppfølging av Barnas transportplan, jf. Meld. St. 20 (2020 – 2021) Nasjonal transportplan 2022 – 2033 Det er barn og unge fra barnehagealder til 15 år som er målgruppen for ordningen.  

Søknaden må være mottatt elektronisk hos Statens vegvesen innen 1. mars 2022. 

Steng