Statsbudsjettet 2020: Trafikksikkerhet taper terreng

Statsbudsjettet 2020: Trafikksikkerhet taper terreng

  • Siw Paulsen Didriksen
  • 07.10.2019
- Fine ord i regjeringserklæringen om å innfri nullvisjonen og styrke trafikksikkerhetsarbeidet følges dessverre ikke opp med handling i neste års budsjettforslag, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Bevilgningen til trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende på riksveiene er i sum omtrent på nivå med i år. Det samme gjelder for overføringen til fylkenes rammetilskudd som er tiltenkt oppgradering av fylkesveinettet.

– Dette er skuffende. I stedet velger samferdselsministeren å heve fartsgrensen på utvalgte risikoutsatte strekninger og begrense bruken av fotobokser som måler gjennomsnittsfart, mot alle faglige trafikksikkerhetsråd, sier Johansen.

Mindre til trafikantrettet arbeid

I regjeringserklæringen signaliseres det også økt oppmerksomhet på kunnskap, gode holdninger og trygg adferd i trafikken. Likevel inneholder budsjettforslaget ingen styrking av det trafikantrettede arbeidet, som Trygg Trafikk er en av hovedleverandørene av.

– Det foreslås 55 mill. kr. i statstilskudd til Trygg Trafikk i 2020, noe som er en videreføring av årets bevilgning. Organisasjonen kompenseres ikke for generell pris- og lønnsvekst, noe som innebærer at vi må kutte om lag 2,3 mill. kr. i landsomfattende aktiviteter, og det er beklagelig, sier Johansen.

Ingen signaler om riktigere ulykkesstatistikk

Mørketallene i den offisielle statistikken over alvorlige trafikkulykker med personskade i Norge er vel kjent. Statistikken bygger nemlig på politirapporterte ulykker der kjøretøy er involvert. Dermed faller blant annet de fleste alvorlige sykkelskadene utenfor. Regjeringen har da også, i stortingsmelding nr. 40 (2015-2016), forpliktet seg til økt utveksling av skade- og ulykkesdata, men lite har skjedd siden dette.

– Trygg Trafikk er skuffet over at verken Samferdselsdepartementets eller Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag omtaler hvordan vi kan få fortgang i dette arbeidet. Mangelfull ulykkesstatistikk og kunnskapsgrunnlag vanskeliggjør arbeidet med å målrette og prioritere riktige tiltak, ikke minst når det gjelder myke trafikanter, sier Johansen.

En fersk rapport fra Trygg Trafikk viser at den offisielle statistikken kun fanger opp om lag 37 prosent av de alvorlige skadene som skjer på norske veier, gater og fortau, og bare 17 prosent av samtlige trafikkskadde. Organisasjonen har derfor foreslått at det bevilges 10 mill. kr. til å etablere en nasjonal enhet tilknyttet Nasjonalt folkehelseinstitutt for å samle statistikken og sørge for riktige og komplette tall (lenke til:  https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/ny-rapport-avslorer-store-morketall-om-trafikkulykker/)

 

Steng