Saken på høring

Samferdselsdepartementet sender på høring grunnlagsdokument til Nasjonal transportplan 2018-2029. Dokumentet er utarbeidet av Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. Bl.a. anbefales videreføring av nullvisjonen og nytt etappemål om at antallet drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres til maksimalt 350 mennesker innen 2030.

Her finner du høringsdokumentene.  

Høsten 2015 fattet Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonal transportplan om å samle omtalen av løsninger for trafikantgruppen barn og unge i et eget kapittel i form av en egen Barnas transportplan for å styrke helheten i Nasjonal transportplan.»

Dette er ikke en del av den ordinære høringen på Nasjonal transportplan, men samferdselsministeren ber om innspill:

Her finner du pressemeldingen. 

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk gir full støtte til anbefalingen i grunnlagsdokumentet om videreføring av nullvisjonen og nytt etappemål for trafikksikkerhetsarbeidet. Samtidig påpeker vi at øvrig omtale av trafikksikkerhet – utover rene fysiske tiltak på vei – er kort, generell og lite forpliktende.

Vi oppfordrer derfor til at stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan styrker omtalen av trafikksikkerhet. Spesielt etterlyser oppmerksomhet på tiltak rettet mot trafikantene, ettersom det er her vi finner hovedårsakene til de fleste dødsulykker.

I vårt innspill til Barnas transportplan beskrives behovet for oppmerksomhet og satsning på trygg skolevei, sikker skoleskyss og god og systematisk trafikkopplæring.

Høringsinnspillet vårt kan du lese her.

Slik ble beslutningen

Regjeringen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 5. april 2017.

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/

Transport- og kommunikasjonskomiteen avga sin innstilling 12.6.2017:

Innstillingen kan du lese her.

Trygg Trafikks reaksjon

Trygg Trafikk er fornøyd med ambisiøse mål og mange gode føringer for trafikksikkerhetsarbeidet de neste 12 årene. Vi er spesielt fornøyd med at det skal arbeides for at nullvekstmålet ikke kommer i konflikt med nullvisjonen og Barnas transportplan.

Vår pressemelding kan du lese her.