Fremtidig organisering av politiets særorganer – Utrykningspolitiet

Saken på høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap – Fremtidig organisering av særorganer (mai, 2017). Et av forslagene er: «Trafikkoppgaver blir overført fra UP til politidistriktene, og Politidirektoratet styrker strategisk styring på området som sikrer fortsatt god trafikksikkerhetsinnsats».

Her finner du høringsdokumentene.  

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk går sterkt mot forslaget om å overføre trafikkoppgaver fra UP til politidistriktene. UP er en svært viktig aktør i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Politikontroller på vei er et av våre effektive trafikksikkerhetstiltak og samfunnsøkonomisk lønnsomt. UP er garantisten for at politiet prioriterer trafikkoppgaver og at arbeidet det foregår på en kunnskapsbasert og systematisk måte.

Politidistriktene er derimot presset på ressurser og andre hendelser blir erfaringsmessig ofte prioritert foran forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Resultatet av forslaget kan dermed bli mindre kontrollvirksomhet, lavere objektiv og subjektiv oppdagelsesrisiko, mer trafikkfarlig atferd og flere drepte og hardt skadde i trafikken.

Høringsinnspillet kan du lese her.

Her finner du felles opprop mot nedleggelse av UP fra 16 organisasjoner.

Slik ble beslutningen

Det er besluttet at det ikke igangsettes omstillingsprosesser for politiets særorganer nå. Begrunnelsen er at politireformen er den høyest prioriterte utviklingsoppgaven frem mot 2020. Det vil derfor være svært krevende å igangsette nye omfattende organisasjonsmessige endringer i etaten.

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.

Trygg Trafikks reaksjon

Klok beslutning! UP består og kan fortsette sitt viktige trafikksikkerhetsarbeid.