10 omkom på veiene i januar 2014

10 personer mistet livet i trafikken forrige måned. – Det er færre enn i januar 2013, men med tanke på fjoråret må vi styrke fokuset på trafikksikkerheten, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i januar er 10. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 13. Dette økte med en, slik at det endelig tallet for januar 2013 endte på 14. I gjennomsnitt de fem foregående årene har 16 personer omkommet i januar måned. – Vi så en markant økning i antall drepte i fjor. I år forventer vi et sterkt fokus på trafikksikkerhet fra myndighetenes side, sier Jan Johansen.

Redusert fart

Johansen peker på at Trygg Trafikk har lansert en rekke tiltak, for å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken:

  • Fartsgrense på 30 km/t i alle byer og tettsteder. Dette vil redusere dødsulykkene blant gående og syklende.
  • En klar økning i antall politikontroller langs veiene, gjennom en styrking av Utrykningspolitiet.
  • Incentiver i form av avgiftskutt som bidrar til raskere innføring av ny sikkerhetsteknologi i bilene. De mest effektive tiltakene er «intelligent» fartssperre (ISA), atferdsregistrator, bilbeltepåminner og alkolås.
  • Forsert utbygging av midtrekkverk og rydding av farlig sideterreng på ulykkesutsatte veier. De fleste dødsulykkene skjer på eldre veier uten midtrekkverk.

Felles mål

Ulykkestallene i januar 2014 fordeler seg på to bilførere, tre bilpassasjer, to fotgjengere og tre andre. Av de til sammen fem omkomne i bil ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og en i kollisjon med tog. Av de 10 omkomne var fem menn, to kvinner og tre barn (11, 13 og 14 år). – Det er alltid tragisk når mennesker dør i ulykker, men spesielt vondt er det når dette skjer med barn, sier Johansen. Han forteller at Trygg Trafikk vil jobbe videre for å styrke samarbeidet mellom myndigheter og organisasjoner som jobber for trafikksikkerheten. – Vi har et klart felles mål om å redusere antall drepte og hardt skadde. Det oppnår vi ved fokus på trafikkopplæring, informasjon og kampanjer, bedre infrastruktur og kontroller, sier direktøren. Fordeling trafikantgrupper Januar Januar 2014 2013 Bilførere 2 10 Bilpassasjerer 3 1 Motorsyklister 0 0 Mopedister 0 1 Syklister 0 0 Fotgjengere 2 0 Akende 0 2 Andre 3 0 SUM 10 14