113 drepte på veiene hittil i år

Nå utfordrer Trygg Trafikk regjeringen til økt fokus på trafikantene, og avgiftskutt på sikre biler.

I fjor ble 890 personer drept eller hardt skadd på norske veier. Den nasjonale målsettingen er å redusere dette antallet til 680 i 2018. Denne nedgangen skal komme hovedsakelig fordi trafikantene blir mer sikkerhetsbevisste og bilene blir sikrere, ifølge Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. – Likevel går nær sagt alle pengene regjeringen bruker på trafikksikkerhet til veier og infrastruktur, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Lite penger, høye mål

Såkalte trafikantrettede og kjøretøyrettede tiltak skal sammen stå for 70 prosent av nedgangen i drepte og hardt skadde. Sikrere veier skal kun sørge for en mindre del av reduksjonen. Fram til 2024 skal det brukes gjennomsnittlig 1,37 milliarder kroner til trafikksikkerhet årlig. Dette høres mye ut, men til sammenligning er det satt av 311 milliarder kroner til veiformål de neste ti årene. – I tillegg vil kun en liten andel av de 1,37 milliardene gå til tiltak for trafikantene og sikrere kjøretøy. Trygg Trafikk mener det ikke er samsvar mellom de ambisiøse målsetningene og den økonomiske innsatsen på disse viktige områdene, sier Johansen.

Fokuserer på veiene

Direktøren understreker at Trygg Trafikk er positiv til regjeringens sikkerhetstiltak for veimiljøet. – Vi ønsker oss mer til midtdelere, drift og vedlikehold, samt rydding av sideterreng, sier Johansen. Han mener at midler til trafikant- og kjøretøytiltak må komme i tillegg til det som allerede er investert til infrastruktur. – Når vi snakker om trafikksikkerhet, fokuserer politikerne nær sagt bare på veiene. Det er et tankekors, for det finnes faktisk tiltak som beviselig er mer effektive, sier Johansen.

Sikrere biler

Både den nåværende og tidligere regjeringer har satt sin lit til bilindustrien, og forventet at nordmenns kjøp av sikrere kjøretøy vil gi en automatisk skadereduksjon. – Det har også skjedd. Men vi mener at regjeringen bør bruke penger for å fremskynde og forsterke denne effekten. Det ville reddet flere, sier direktøren. Derfor har Trygg Trafikk foreslått avgiftskutt på biler med sikkerhetsutstyr som reduserer de alvorligste ulykkene. En rekke biler har også teknologi som minsker skaderisikoen for myke trafikanter.

Mer til trafikantene

Jan Johansen understreker at hvis trafikantrettede tiltak skal føre til den største nedgangen i drepte og hardt skadde, må det bevilges mer penger. Han har tidligere pekt på behovet for en sterk økning i antall politikontroller ute på veiene, som er ett av de mest effektive virkemidlene. – Det er også snakk om behov for en kraftig satsing på holdningsskapende tiltak, organisatoriske tiltak, forskning og en ytterligere forsterkning av opplæringstiltak overfor barn og ungdom, sier han.

Ulykker i august 2014

113 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2014. I samme periode i fjor mistet 115 personer livet i veitrafikkulykker. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august er 17. I samme måned i 2013 var det foreløpige tallet 25, noe som også ble det endelige tallet for august 2013. I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. Tallene i august 2014 fordeler seg slik: fem bilførere, tre bilpassasjerer, tre motorsyklister, fem syklister og en fotgjenger. Av de åtte som omkom i bil døde tre i eneulykker (utforkjøringer) og fem i sammenstøt med annet kjøretøy. Av de 17 omkomne var 14 menn og tre kvinner. Åtte av de forulykkede var over 60 år.   Dødsulykker i trafikken Måned Omkomne 2014 Omkomne 2013 Omkomne 2012 Januar 9 14 15 Februar 16 9 16 Mars 9 11 8 April 7 9 13 Mai 20 14 12 Juni 18 16 11 Juli 17 17 13 August 17 25 15 Januar – august 113 115 103 Hele året – 187 145

Omkomne fordelt på trafikantgrupper og fylker Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Nestleder Tori Grytli, tlf 22 40 40 42 / mob. 95 92 74 64