118 omkomne i trafikken i fjor

Vi legger bak oss et år med en økning på nesten 50 prosent drepte i trafikken sammenlignet med året før. Ikke siden 2016 har vi hatt like mange omkomne. – 2022 har vært et tragisk år for trafikantene, sier Trygg Trafikk.

I desember omkom 8 personer. Totalt er det 118 som har omkommet. Dette er 38 personer flere enn året før da 80 personer mistet livet i trafikken. – Det er veldig trist å se at vi har hatt en betydelig oppgang i antall drepte. Hvert år markerer vi minnedag for trafikkofre og vi vet hvor mye hvert enkelt dødsfall smerter, langt utover de livene som har gått tapt. Jeg skulle virkelig ønske at vi enda en gang kunne vise til en nedgang i antall omkomne, men det kan vi dessverre ikke. Det er rett og slett tragisk for så ufattelig mange, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Økning i drepte på MC og i gruppen «andre trafikanter»

Når vi sammenligner fjorårets omkomne med gjennomsnittstall fordelt på trafikantgrupper fra 2010 til 2021, så ser vi at det er særlig i to grupper vi finner en økning. Det gjelder MC og de som går under betegnelsen «andre trafikanter». Her finner vi ulykker som skjer ved bruk av for eksempel el-sparkesykler, traktorer og ATV/UTV. – Økningen i antall drepte på MC er bekymringsfull, og fagmiljøene gjør mye for å finne tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Motorsykkel er et krevende kjøretøy som krever høy kompetanse og regelmessig trening av førerne. Ellers registrerer vi en relativt stor økning i antall drepte i kategorien «andre trafikanter». Der er det el-sparkesyklistene som ligger høyest, men det finnes også mange ulykker med ATV/UTV. Dette er en kjøretøygruppe som har vokst mye i det siste, det er derfor nødvendig å jobbe for å finne effektive tiltak mot ulykker og skader også i denne gruppen, sier Johansen.

Eldre dør oftere i trafikken

Når vi ser på aldersinndeling, finner vi en økning hos de over 65 år i 2022, sammenlignet med gjennomsnittet mellom 2010 og 2021. – Vi lever lengre og holder oss friske i dette landet, heldigvis. At eldre har høyere risiko for skader og ulykker i trafikken skyldes blant annet at kroppens tåleevne svekkes med alderen. Forekomsten av sykdom som har betydning for bilkjøring øker også med økende alder. Vi må jobbe for å finne bedre og mer effektive tiltak mot ulykker i denne aldersgruppen, fortsetter Johansen.

Rekordmange blir tatt for ruskjøring

Selv om det er for tidlig å si noe om årsakene til de ulike dødsulykkene i fjor, så vet vi fra tidligere at for høy fart, uoppmerksomhet og ruskjøring er de hyppigste årsakene til de alvorlige trafikkulykkene. – Utrykningspolitiet rapporterer om rekordhøyt antall sjåfører som har blitt stoppet for kjøring i påvirket tilstand. Dette er svært beklagelig og ikke minst veldig alvorlig. Dette gjelder alkohol, narkotiske stoffer og legemidler som ikke er egnet i kombinasjon med bilkjøring. Her har vi fortsatt en altfor lang vei å gå, sier Johansen.

Vi må styrke det trafikantrettede arbeidet

Trygg Trafikk er en av flere aktører som jobber for å forebygge trafikkulykker, og over tid har antall alvorlige trafikkulykker gått betydelig ned. – Selv om vi i fjor har hatt et dårlig år med mange alvorlige dødsulykker, så har vi stor tro på at ved å fortsette å jobbe kunnskapsbasert og målrettet på tvers av aktører og sektorer, så vil vi kunne se en nedgang over tid. Vi må derfor fortsette å styrke det trafikantrettede arbeidet. Dessverre er dette en mager trøst i tider hvor vi må tenne 118 lys for å minnes alle omkomne i trafikken i året som har gått, avslutter Johansen.