Anbefaler venstregåing på alle veier

En konsekvens ved korona-pandemien er at vi er blitt opptatt av fysisk avstand til andre mennesker. Også på vei. Engasjementet og temperaturen i enkelte debatter om høyre- eller venstregåing, har vært høy. En fersk undersøkelse har vist at 1 av 4 ikke vet hvilken side av veien de skal gå på. Hva sier reglene egentlig?

Gå til venstre på vei

Hva er en vei? I lovverket defineres det vi kaller vei, av kjørebane for kjørende med veiskulder eller fortau. I veitrafikkloven står det at på kjørebane skal gående holde til venstre. Det er den tydeligste regelen vi har. Men også her er det et unntak; hvis det er farlig å gå på venstre side, er det lov å gå på høyre side. Noen andre land har andre regler, men regelen om å gå til venstre på veg som er åpen for alminnelig ferdsel, står fast i Norge.

(Elsparke-)syklende regnes som kjørende – hold til høyre

Visste du at når du sykler, skal du følge trafikkreglene som gjelder for kjørende? I Norge har vi høyrekjøring, og vi har derfor også høyresykling. Det gjelder også el-sykler og el-sparkesykler. Det kan virke som noen misforstår el-sparkesykkelens funksjon; den er ikke et leketøy, den er et kjøretøy og må følge trafikkreglene som gjelder for syklende. Det er ikke lov for el-sparkesyklende å kjøre mot kjøreretningen, kjøre på venstre side eller ta «en shortcut» på skrå over veien. Syklende kan sykle på fortau i Norge (og på Island), men skal da ta hensyn til de gående og passere dem i gangfart. Fortauet er til på de fotgjengernes premisser, så her må syklistene finne seg i å komme i andre rekke.

Samme regler for gang- og sykkelvei

En gang- og sykkelvei er en egen vei tydelig atskilt fra kjørebanen. Den kan til og med ligge et stykke unna inne i terrenget og skal være skiltet. Siden syklende regnes som kjørende, er reglene akkurat de samme på gang- og sykkelvei som på vanlig kjørebane. Som gående skal man gå på venstre side og syklende skal holde til høyre. Denne veitypen skal – som navnet sier – deles mellom gående og syklende, Begge trafikantgrupper plikter å ta hensyn til hverandre. Trygg Trafikk får mange henvendelser fra fotgjengere som opplever det farlig å gå på gang- og sykkelveier fordi enkelte syklister holder veldig høy fart. Sykling på gang- og sykkelvei skal foregå på en slik måte at det ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Syklende må passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Gjør det like enkelt på skogsvei

På skogsveier der både syklister og gående møtes, er det i utgangspunktet ingen regler. Det er likevel svært aktuelt å bruke samme tilnærming her – gå til venstre og sykle til høyre. Noen kommuner har laget egne turvettregler der noen sier det motsatte, at gående bør gå til høyre. Dette er trolig basert på at vi har tradisjon for å gå på ski på høyre side, vi står til høyre i rulletrappa og lar de med større fart passere oss til venstre. Forskjellen er likevel at på disse arenaene er det kun en trafikantgruppe. Utfordringen dukker opp når det er flere trafikantgrupper, som f.eks. gående og syklende på turveier. Vår anbefaling er derfor den samme her: Gå til venstre og sykle til høyre. Gi tegn til de du møter og passere hverandre i lav fart.

Trygg Trafikk anbefaler: Gå til venstre overalt. Sykle til høyre overalt.

Det er tre argumenter for dette:

  1. Når vi går til venstre, får vi møtende trafikk (syklister og bilister) mot oss på samme side. Vi kan avstemme egen fart, vi kan gi tegn, vi kan gå ut av veibanen hvis det er nødvendig, vi kan kommunisere med den som kommer imot og dermed hindre ulykker. Ved høyregåing vil fotgjengeren få syklisten eller bilisten i ryggen. Det innebærer at trafikantene kan reagere for sent eller gjøre utforutsette ting som gjør at det oppstår farlige situasjoner.
  2. Vi skal ta spesielt hensyn til sårbare grupper i trafikken, som personer med nedsatt funksjonsevne. For blinde er det helt nødvendig at førerhunden går på venstre side og inn mot veikanten for å kunne være en trygg hjelper for den som ikke ser.
  3. En regel på alle veityper er enklere å huske og praktisere for alle, inkludert barn som lærer å gå til venstre på skolen og av foreldrene. Venstregåing har samme fordel uansett vei, nemlig at vi kan se og kommunisere med dem vi møter.

Andre ting viktigere for trafikksikkerheten

Selv om debatten har gått høyt, er hvilken side vi skal gå på, ikke den viktigste saken for bedre trafikksikkerhet og færre ulykker. I trafikken dør absolutt flest bilister og årsakene er høy fart, uoppmerksomhet, rus og manglende bilbeltebruk. Så skal vi gjøre en skikkelig innsats for færre ulykker, er det her vi må endre adferd. Alle må huske at:

  • Trafikken er vår felles arena – alle har lov til å være her, men det medfører plikter
  • Vår viktigste plikt er å ikke volde andre skade. Det gjelder alle trafikantgrupper, men er ekstra viktig å huske på som bilist. Syklende skal også ta hensyn til gående, både på fortau (lovbestemt!), på gang- og sykkelvei, og på stier i marka.
  • Kjørende, dvs syklende og kjørende, skal holde lav nok fart og være så oppmerksom at man klarer å stoppe foran enhver påregnelig hindring.
  • Kjørende, dvs syklende og kjørende, skal holde lav fart og om nødvendig stanse ved passering av barn eller funksjonshemmede og eldre som kan lide av sykdom som hemmer dem i trafikken.