Bekymret for at antall skadde ikke går ned

Den foreløpige oversikten over trafikkulykker i 2016 viser at også antall skadde økte. Det er bekymringsfullt, mener direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Vi ligger på et historisk lavt nivå i antall dødsulykker. Det er svært positivt og bekrefter at langsiktig, forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeid hjelper. De senere årene er ikke utviklingen like positiv for de skadde. – Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig sier Johansen. I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken, mens de foreløpige tallene fra SSB viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil sannsynligvis øke når alle registreringer er gjort. I 2014 ble det registrert 6.291 skadde i trafikken. – Dette betyr at vi får en økning også i skadetallene for 2016. I tillegg til de skadene politiet registrerer, vet vi at det er mange ulykker og skadde som ikke blir registrert. I fagmiljøene oppleves det som et problem at vi har for dårlig oversikt over antall skadde, spesielt blant syklistene, sier Johansen. Stortingsmelding 40 om det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet er nå til behandling i Stortinget. Her legges det føringer for et utviklingsarbeid der underrapportering, særlig ved ulykker med lettere personskader, skal utredes og nye retningslinjer vurderes. – Trygg Trafikk mener at denne prosessen snarest må igangsettes for å sikre enda bedre kunnskap i arbeidet med å redusere trafikkulykker i tråd med nasjonale målsetninger, understreker Johansen. Myke trafikanter spesielt utsatt Det er fortsatt slik at de fleste som omkommer og skades i trafikken sitter i bil. Men det er likevel viktig å ha et særlig fokus på gruppen myke trafikanter, mener han. – De er svært utsatt, særlig i byområdene. Når vi vet at myndighetene har et mål om at enda flere skal gå og sykle i årene som kommer, sier det seg selv at arbeidet overfor de myke trafikantene må styrkes ytterligere. Trangt om plassen Sikkerhet for myke trafikanter handler om å tilrettelegge veier og gater slik at de myke trafikantene blir prioritert og får en naturlig plass i trafikken. I tillegg trenger både fotgjengere og syklister kompetanse for å ferdes trygt. Bruk av sikkerhetsutstyr er også nødvendig for å øke sikkerheten. – Det haster med å iverksette nødvendige tiltak. Vi oppfordrer myndighetene til i større grad å utvikle bærekraftige løsninger for å kunne ta imot veksten i sykling og gange i årene som kommer sier Johansen.   Tabeller: I årets første måned har 7 personer omkommet på norske veier. Av disse er 5 menn og 2 kvinner Fordeling trafikantgrupper Januar Januar 2017 2016 Bilførere 4 9 Bilpassasjerer 1 2 Motorsyklister 0 0 Mopedister 0 0 Syklister 0 0 Fotgjengere 2 1 Akende 0 0 Andre 0 1 SUM 7 13

  Fordeling fylker Januar Januar 2017 2016 Østfold 0 1 Akershus 1 1 Oslo 0 1 Hedmark 0 2 Oppland 0 0 Buskerud 0 3 Vestfold 0 0 Telemark 0 0 Aust-Agder 0 0 Vest-Agder 0 0 Rogaland 2 0 Hordaland 1 0 Sogn og Fjordane 0 0 Møre og Romsdal 1 0 Sør-Trøndelag 0 2 Nord-Trøndelag 0 2 Nordland 2 0 Troms 0 0 Finnmark 0 1 SUM 7 13