Bilførere opptatt av andre ting enn bilkjøring i 24 % av kjøretida

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen (SVV) i 2019 viser at bilførere på motorveier utførte sekundære aktiviteter eller var uoppmerksomme i 24 % av kjøretiden. Undersøkelsen viser også at det er relativt få av bilførerne som ble intervjuet, som selv mener at de ble distrahert av disse aktivitetene (9…

– Det å være ukonsentrert om selve bilkjøringen i en fjerdedel av tiden, er uansvarlig, og spesielt risikabelt er det på motorveier der vi kjører i høy fart, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Undersøkelsen var todelt og bestod både av observasjoner og intervjuer. Observasjonene viste at 14% av bilførerne holdt på med andre aktiviteter i tillegg til å kjøre bilen. Å bruke en håndholdt mobiltelefon var den hyppigste sekundære aktiviteten, men også håndtering av musikkanlegg, fokus og blikkontakt på passasjerer og spising og drikking var aktiviteter bilførere drev med samtidig som de kjørte bil. Intervjuene utgjorde et viktig supplement til observasjonene, og viste hvor mange som holdt på med ikke-observerbare aktiviteter som trøtthet, dagdrømming og lytting til radio eller musikk.

5 % bruker fortsatt håndholdt mobil

Undersøkelsen viser at 5 % bruker håndholdt mobiltelefon. Dette tallet er høyt, spesielt siden dette er forbudt ved lov og også bøtelegges. Den er også høyere enn estimater fra andre nordiske land. Tallet for bruk av mobiltelefon totalt (inkludert handsfree) er på 13 %. – Å drive med ting som gjør at vi fjerner blikket fra veien, selv bare i noen sekunder, innebærer en dødsrisiko. Det gjelder både på motorvei der farten er høy, men i enda større grad på smale tofeltsveier der risiko for møteulykker og utforkjøringer, er høyest, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Bruk av mobiltelefon og annet utstyr i bilen (som GPS og musikkanlegg) bidrar til at føreren ikke er oppmerksom på veien og trafikkbildet rundt seg, og derfor går glipp av viktig informasjon om andre trafikanter, om veimiljøet eller begge deler. – I perioden 2011 til 2015 har manglende oppmerksomhet vært medvirkende årsak til dødsulykkene i 29 % av tilfellene. I tillegg til fart og rus er uoppmerksomhet, den største risikoen for alvorlige ulykker. Det kan hver og en av oss gjøre noe med, sier Johansen.

Passasjerer distraherer og «hjelper»

Undersøkelsen viste en tydelig økning i å fokusere på sekundære aktiviteter dersom bilføreren var alene i bilen (15 %). Hvis det var passasjerer i bilen, var det 9 % av bilførerne som fokuserte på andre ting enn å kjøre bil. Likevel viser undersøkelsen at passasjerer både kan virke forstyrrende ved at blikket festes på medpassasjerer, og samtidig bidra positivt for konsentrasjonen ved at passasjerer overtar mobiltelefonen og kontroll av musikkanlegg bl.a.

Vurderer egen risiko som lav

Over 35 % av bilførerne som holdt på med andre aktiviteter eller var uoppmerksomme, oppga at en eller flere av disse aktivitetene generelt kan være farlige. Likevel svarte bare 9 % at de selv hadde blitt uoppmerksomme, og 2 % hadde opplevd en farlig situasjon som følge av egen uoppmerksomhet. Den tilstanden som ble vurdert som mest risikofylt var trøtthet (45 %), mens bruk av mobiltelefon ble vurdert som risikabelt av 37 % av bilførerne som hadde brukt telefonen de siste 30 minuttene. Distraksjon utenfor bilen ble vurdert som risikabelt av 20 %, mens bare litt over 3 % vurderte å bruke radio- eller musikkspiller som risikabelt.

Både observasjon og intervju

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinasjon av to ulike metodiske tilnærminger: Først observerte man en kjørende bil i det forbipasserende (venstre) kjørefeltet. Her ble 1337 forbipasserende bilførere observert. Ved et tjenesteområde omtrent midtveis langs strekningen der observasjonene foregikk, ble 273 bilførere intervjuet i samme periode. Undersøkelsen ble gjennomført på en motorveistrekning med to kjørefelt i hver retning. – Det er nyttig å bruke flere ulike metoder for å undersøke uoppmerksomhet. Observasjoner, veikantintervjuer og spørreundersøkelser har alle sine styrker og svakheter. Det er ikke alle typer distraksjoner man kan observere, samtidig gir observasjon det beste innblikket i hva sjåfører faktisk gjør på veiene. Det er heller ikke slik at alle sekundæroppgaver er like distraherende og det er verdifullt å undersøke hvilke faktorer som forårsaker mest uoppmerksomhet på veiene, sier forsker Ole Johansson ved TØI.   Fakta: ·        I mai 2013 ble det innført nye regler for bruk av mobiltelefon i bil. ·        Reglene innebærer at det kun er lov å benytte håndfri mobiltelefon med fastmontert holder. ·        Det er bare tillatt å bruke tastaturet på mobiltelefonen til å starte og avslutte en samtale. ·        All annen bruk av tastaturet under kjøring er forbudt.