Dugnad mot trafikkdøden

I morgen offentliggjøres neste års statsbudsjett. Trygg Trafikk er glad for en lovet dugnad mot trafikkulykker, som skal omfatte flere departementer.

Når det gjelder arbeidet med trafikksikkerhet, gjelder ikke det gamle ordtaket om at flere kokker betyr mere søl. Tvert imot, her er det bedre jo flere som er med. – En av de store utfordringene har vært å engasjere andre enn samferdselspolitikere i dette arbeidet. Nå gleder vi oss til at flere politikere og fagfolk skal jobbe sammen om en helhetlig strategiplan for trafikksikkerhet, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Godt initiativ

I dag involverer arbeidet for trafikksikkerhet i praksis flere sektorer, særlig samferdsel, helse, utdanning og justis. Det er en utfordring at politikere og embetsverket i departementene i for liten grad samarbeider på tvers av fagområder. Det skal forhåpentlig den helhetlige strategiplanen bidra til å endre på. Det er regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, samt «budsjettkameratene» Kristelig Folkeparti og Venstre som står bak den politisk forpliktende planen. – Vi er glad for dette initiativet og gleder oss til å komme med innspill til tiltak som kan redusere ulykkene, sier Johansen. I et møte på Stortinget torsdag inviterte de fire partiene flere organisasjoner til et oppstartsmøte for strategiplanen. Partiene omtaler planen som «et veikart til nullvisjonen». Leder for Stortingets transportkomité, Linda Hofstad Helleland (H), mener det er viktig at Stortinget engasjerer seg sterkere i arbeidet mot dødsulykkene på veiene. På møtet uttalte Helleland at hun i større grad ønsker at politikerne forplikter seg i arbeidet for trafikksikkerhet.

Kan redusere ulykkene

Trygg Trafikk har eksempler på saker som står og faller på at flere departementer samarbeider og involverer seg. Felles for disse tiltakene er at de kan redusere antall alvorlige ulykker på veiene:

  • Fastlegene skal melde fra når pasienter ikke har god nok helse til å kjøre bil. Dette har vist seg å være vanskelig for mange leger, og flere har bedt om hjelp til å gjøre jobben bedre. Dette arbeidet involverer både Helsedepartementet, Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Ungdom som mister førerkortet bør gis tilbud om kursing i tillegg til bruk av fartssperre, atferdsregistrator eller alkolås i bilen. Det kan være et lærerikt alternativ til straff, som også kan endre «verstingenes» oppførsel på veiene. Et slikt tiltak involverer Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • I Arbeidsmiljøloven er det klare HMS-krav til trafikksikkerhet. Dette er helt ukjent blant de fleste arbeidsgivere, også innen transportnæringene. Tiltak for å informere og kontrollere virksomhetene involverer både Arbeidsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet.
  • Mange kommuner tror deres ansvar for trafikksikkerhet kun handler om å bygge fartshumper ved skoler, klippe hekker i villaveier eller brøyte snø fra fortauer. De glemmer at innbyggerne trenger informasjon, kunnskap og gode holdninger ute på veiene. For å skape trafikksikre kommuner trengs samarbeid på tvers av flere sektorer.

Ulykker i november

145 personer har mistet livet i trafikken hittil i år. I samme periode i 2013 mistet 166 personer livet. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november er syv. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 11. Dette ble redusert med en, slik at det endelig tallet for november 2013 endte på 10. I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned. Tallene for november 2014 fordeler seg på fem bilførere og to fotgjengere.  Av disse var fem menn og to kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Fordeling fylker

November November Januar – november Januar – november 2014 2013 2014 2013 Østfold 0 1 7 7 Akershus 1 1 17 7 Oslo 0 0 4 3 Hedmark 2 1 10 8 Oppland 0 0 7 10 Buskerud 1 0 16 18 Vestfold 1 1 6 5 Telemark 0 0 8 8 Aust-Agder 0 0 3 4 Vest-Agder 0 0 6 6 Rogaland 0 2 8 17 Hordaland 0 0 10 13 Sogn og Fjordane 0 0 0 9 Møre og Romsdal 0 0 7 12 Sør-Trøndelag 0 0 10 8 Nord-Trøndelag 1 0 11 8 Nordland 1 2 10 11 Troms 0 1 0 7 Finnmark 0 1 5 5

SUM: 7 10 145 166

Fordeling trafikantgrupper og månedlig oversiktKontaktinformasjon: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Fungerende kommunikasjonssjef Carina Henske, tlf. 22 40 40 32 / mob. 90 19 01 87