Færre omkommer på norske veier

Hittil i år har 75 trafikanter omkommet i trafikken. Det er det laveste tallet på mange tiår.

Ved utgangen av august hadde 75 mistet livet på norske veier. Det er 22 færre enn på samme tid i fjor. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, sier tendensen er positiv, men minner samtidig om at det i disse dager er mange ferske trafikanter ute på veiene og ber om at alle utviser ekstra varsomhet. – Det er ikke mer enn et par uker siden skolestart, og flere tusen barn og unge med liten eller ingen trafikkerfaring beveger seg nå ute langs veiene. De trenger tid og ro til å lære seg skoleveien, trafikkregler og fordøye alle nye inntrykk. Da er det viktig at vi voksne er vårt ansvar bevisst og går foran med et godt eksempel. Barn tar etter voksne, så tenk  igjennom hvordan du oppfører deg i trafikken slik at du er en god rollemodell, sier han. Uoppmerksomhet er årsak til mange ulykker Johansen minner også om at uoppmerksomhet er en viktig medvirkende årsak til mange alvorlige ulykker. – Tiden nå like etter ferien er spesiell av flere grunner. Mange er fremdeles i feriemodus og har det travelt med å komme fra et sted til et annet. Det, kombinert med at det er mange sårbare trafikantgrupper ute samtidig, gjør at en må ha oppmerksomheten rettet mot hva som skjer her og nå. I august har 16 mistet livet, av disse er seks motorsyklister og to syklister. Johansen sier Trygg Trafikk følger utviklingen nøye. – Vi registrerer at antallet som omkommer og skades i trafikken, både på mc og sykkel, ikke over tid går ned. Dette må vi ta på stort alvor. Trafikkbildet blir stadig mer komplisert og det er krevende for alle som oppholder seg der. En fortsatt reduksjon i antallet skadde og omkomne på norske veier avhenger i stor grad av at hver og en av oss tar kloke valg i trafikken. Fordeling trafikantgrupper August August Hittil I Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 8 3 37 40 Bilpassasjerer 0 0 4 14 Motorsyklister 6 3 16 16 Mopedister 0 0 1 1 Syklister 2 4 8 10 Fotgjengere 0 3 8 9 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 1 7 SUM 16 13 75 97

Fordeling fylker August August Hittil i Hittil I 2017 2016 2017 2016 Østfold 1 0 5 2 Akershus 6 1 8 7 Oslo 0 1 2 4 Hedmark 0 0 3 7 Oppland 2 0 7 4 Buskerud 1 1 5 9 Vestfold 0 1 3 4 Telemark 1 0 2 4 Aust-Agder 0 0 0 1 Vest-Agder 1 1 3 5 Rogaland 0 1 7 11 Hordaland 2 0 8 6 Sogn og Fjordane 0 0 4 3 Møre og Romsdal 1 1 4 3 Sør-Trøndelag 0 2 4 8 Nord-Trøndelag 0 0 2 3 Nordland 1 4 4 6 Troms 0 0 4 4 Finnmark 0 0 0 6 SUM 16 13 75 97