Fem råd for trafikksikker sykling om våren

Våren er her og flere finner fram syklene sine. Nå trengs det tiltak rundt utbedringer, drift og vedlikehold av veinettet for å gjøre det trafikksikkert å ferdes på veiene, også for syklistene, mener Trygg Trafikk.

Syklisten er mer utsatt for ulykker enn andre

Både syklister og fotgjengere har høyere risiko for å bli skadd enn dem som ferdes i bil eller reiser kollektivt. Tall fra Sverige viser at faktorer knyttet til drift og vedlikehold bidrar til nesten halvparten av alvorlige singelulykker på sykkel. Effektiv drift og vedlikehold kan redusere risikoen for ulykker blant myke trafikanter. – Det er en ambisjon for stadig flere kommuner og fylkeskommuner og for staten at flere skal gå og sykle. Da må det være et godt tilbud for myke trafikanter året rundt, særlig rundt tettbygde strøk, sier Knut Olav Røssland Nestås, regionleder i Trygg Trafikk Vestland.

Veiene må få et løft

Ansvaret for drift og vedlikehold langs veiene er fordelt på flere veieiere som kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen. Fra offisielle skadetall vet vi at syklister er mer risikoutsatt enn andre trafikantgrupper, og det er i tillegg store mørketall med flere tusen skadde. Derfor oppfordrer Trygg Trafikk nå om at utbedringer, drift og vedlikehold av veinettet blir prioritert høyt framover, inkludert sykkelfeltene og gang- og sykkelveiene.

Trafikksikring for syklister

Trygg Trafikk mener at trafikksikringsarbeidet for syklister bør ha samme tilnærming som for andre trafikantgrupper, det vil si at man både satser på infrastruktur, syklisten som trafikant og sykkelen som kjøretøy. I tillegg er det viktig at trafikantgruppene selv tilstreber bedre samhandling seg imellom, og at det blir satset på kampanjer og opplæring blant annet. – Syklisten er kommet for å bli og det er store ambisjoner om at flere skal gå og sykle i framtiden. Det er viktig å huske på at alle har et ansvar for å ta hensyn til hverandre i trafikken, påpeker Nestås.

Fem råd for trafikksikker sykling i by og land:

Trygg Trafikk kommer derfor med fem råd for videre sykkelsatsing til myndighetene og syklistene i tiden som kommer: 1)          Planlegg for sammenhengende og intuitive sykkelveinett: Et sammenhengende veinett er viktig for alle trafikantgrupper, også for syklistene. Veinettet må være intuitivt, og det må særlig legges vekt på sikre løsninger ved kryssing av andre veier for å forebygge konflikter og ulykker. Skilt og oppmerking bør benyttes i større utstrekning for å tydeliggjøre hvem som har vikeplikt. Noen steder kan det også være gunstig å vikepliktsregulere i favør syklister, men da må det bli lagt vekt på at løsningen er trafikksikker. 2)            Invester i egne areal for syklende: Når planene er på plass er det viktig at en investerer og sikrer en bedre og mer trafikksikker sykkeltilrettelegging både i by og distrikt. Det fremmer bruken og øker trygghetsnivået. 3)         Prioriter drift og vedlikehold: Det er ikke godt nok å koste grus og skitt ut på siden av veien inn i sykkelfeltene, eller opp på fortauene og gangs- og sykkelveiene. Arealet for myke trafikanter må ryddes skikkelig, og slik likestilles med annet veiareal. I tillegg må hull, sprekker og annet utbedres. Bedre drift og vedlikehold vil gjøre det sikrere å sykle og føre til færre eneulykker for syklister. 4)          Sats på opplæring: Kommuner må jobbe aktivt med opplæring i oppvekstsektoren, i tråd med rammeplan for barnehage og læreplanverket for grunnskolen. Det vil bidra til å sikre bedre trafikal kompetanse hos dem som skal gå og sykle på veiene våre i framtida. Våren er en fin tid for å rette oppmerksomheten mot sikker sykling for både små og store. 5)          Syklisten selv må huske: Å gjennomføre en vedlikeholdssjekk av sykkelen, sjekk særlig bremser og luft i dekkene. For å forlenge levetiden på sykkelen er det lurt å vaske og vedlikeholde sykkelen regelmessig. Trygg Trafikk anbefaler bruk av hjelm uavhengig av om sykkelturen er kort eller lang. Sist, men ikke minst: Husk påbudt utstyr. I tillegg til gode bremser foran og bak, er det påbudt med ringeklokke og reflekser. Lys i mørket er også påbudt.