Fokus på trafikksikkerhet i kommunene har god effekt

Økt fokus på trafikksikkerhet i kommunene har ført til at kommunalt ansatte oppfører seg sikrere i trafikken og tenker mer på trafikksikkerhet i hverdagen. Det kommer frem i en ny TØI-rapport laget på oppdrag fra Trygg Trafikk.

– Kommunene er en svært viktig trafikksikkerhetsaktør og har et stort ansvar for å forebygge ulykker. I tillegg er kommunen den største arbeidsgiveren i mange kommuner i landet, sier Harald Heieraas. Heieraas er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og ansvarlig for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men det er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet på tvers av alle sektorer i kommunen.  – Siden oppstarten har vi godkjent 128 kommuner, og vi hadde et ønske om å finne ut hvilken effekt tiltaket har hatt i kommunene, sier Heieraas.  Gjennom spørreundersøkelse og intervjuer med kommunalt ansatte i 24 kommuner har forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) undersøkt følger for trafikksikkerhetskultur i kommuner som blir godkjent som Trafikksikker kommune. I rapporten kommer det frem at holdningsarbeidet som gjennomføres i tiltaket Trafikksikker kommune viser meget gode resultater. Tilnærmingen bryter med den tradisjonelle tankegangen, som fokuserer på fysiske trafikksikkerhetstiltak. Det er også et betydelig rimeligere tiltak. 

Økt fokus kan gi nedgang i ulykker 

Rapporten konkluderer med at tilnærmingen i Trafikksikker kommune er i tråd med tidligere studier, som viser at tiltak rettet mot sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse kan gi betydelig nedgang i trafikkulykker. Respondentene i spørreundersøkelsen opplever klart positive effekter av økt fokus på trafikksikkerhetskultur:  

  • 67 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt hos nærmeste leder 
  • 62 prosent oppgir at fokuset på trafikksikkerhet har økt blant kolleger  
  • 58 prosent oppgir at det har blitt lettere å ta opp spørsmål som angår trafikksikkerhet på egen arbeidsplass  
  • Respondentene oppgir også at de generelt sett tenker mer på trafikksikkerhet i arbeidshverdagen og at de oppfører seg sikrere i trafikken  

– Vi synes dette er positive tall. De viser at tiltaket har ønsket effekt, samtidig som at vi ser at det er et potensiale for å jobbe videre med å innarbeide en god trafikksikkerhetskultur blant ansatte i norske kommuner, sier Heieraas.